Årsmöte utan virus

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.

ÅRSMÖTET SKJUTS FRAM IGEN

Pandemiläget har inte blivit bättre de senaste dagarna. Epidemiologerna är tämligen ense om att det kommer ta månader snarare än några få veckor, innan läget är under kontroll. Styrelsen har diskuterat olika sätt att genomföra årsstämman före april månads utgång; hyra en större lokal (Mathiasgården går för övrigt inte att hyra tills vidare), ha stämman utomhus eller en helt ”elektronisk” stämma. Inget alternativ är dessvärre praktiskt genomförbart.

Styrelsen har därför nu tagit ett nytt beslut, som innebär att vi åberopande force majeure skjuter upp årsstämman till efter högsommaren. Slutet på augusti eller början av september är lämpligast och vi kan bara hoppas, att livet återgått till det mer normala då och att evenemanget äntligen kan äga rum.

Som tidigare påpekats kommer valberedning, styrelse och revisorer utsedda av förra årsmötet arbeta vidare tills årets föreningsstämma beslutat om omval och nyval. Tack på förhand till alla berörda!

Vi återkommer i god tid med skriftligt besked om datum. Det innebär absolut minst fjorton dagar före föreslagen tid enligt våra stadgar. Tack för Ditt tålamod!

Styrelsen

Läs mer om valberedningens förslag i tidigare inlägg.

Håll dig fortsatt uppdaterad om årsmötet genom portalen. Du kan prenumerera och slippa bevaka uppdateringar av den här sidan.


En gladare nyhet. Äntligen verkar vägen ner mot Byksberget komma i ordning. Grävmaskin släntar och lastbilar fyller på med fyllnadsmassor. Nu med bättre innehåll.

Läs mer om den segdragna historien. (Publ. 2020-03-25)

 


Vår klubblokal Angarnssjöängen är fortfarande öppen och tillgänglig. Vi genomför planerade exkursioner med hänsyn till virusläget. Det är nyttigt att vara ute.

Att tänka på: – Samåk inte, om inte samma familj. – Håll tvåmetersavstånd minst. (Vi bör nog dessutom dela upp oss i grupper om högst tio personer.) – Låna inte varandras grejer såsom kikare. – Ingen deltagarlista. – Inga artlistor delas ut, ta med egna. – Ingen kontantbetalning, swisha avseende StOF. Har du frågor – välj lämplig person under Kontakt.

Lördag 28 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 1 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 1 april  ”Hur gynnar vi den biologiska mångfalden vid Angarnssjöängen?” Programpunkten utgår och återkommer senare. Ola Jennersten från Världsnaturfonden WWF  berättar och vi diskuterar. Ola är expert på biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård och kommer från Världsnaturfonden WWF.

Årsmötet 2020. Nya förutsättningar.

Uppdatera sidan här. Gäller e-postmottagare.

ÅRSMÖTET SKJUTS FRAM EN MÅNAD 

Efter de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har styrelsen beslutat att skjuta upp föreningens årsmöte till (preliminärt) måndagen den 27 april. Lokal behöver säkras (dvs bokas) först. Våra stadgar stipulerar ju, att årsmötet skall hållas innan april månads utgång. Vi uppfyller fortfarande det kravet med denna framflyttning, men risken är naturligtvis mycket stor, att virusläget fortfarande är allvarligt i april. Därmed kan årsmötet behöva flyttas fram igen åberopande force majeure.

Valberedning, styrelse och revisorer utsedda av förra årsmötet arbetar vidare tills årets föreningsstämma beslutat om omval och nyval. / Gunnar Hesse ordf.

Håll dig fortsatt uppdaterad om årsmötet genom portalen.

 

Läs mer om valberedningens förslag i föregående inlägg. Du kan prenumerera och slippa bevaka uppdateringar av den här sidan.


Håll dig fortsatt uppdaterad genom portalen. Programmet kan ändras med kort varsel.

 

Vår klubblokal Angarnssjöängen är fortfarande öppen och tillgänglig. Vi genomför planerade exkursioner med hänsyn till virusläget. Det är nyttigt att vara ute. MEN – Håll avstånd vid skådning. Låna inte varandras kikare. Samåkning är kanske inte lämpligt. Det finns säkert mer att tänka på.

Lördag 28 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 1 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 1 april Programpunkten utgår. Återkommer senare. ”Hur gynnar vi den biologiska mångfalden vid Angarnssjöängen?” Ola Jennersten från Världsnaturfonden WWF  berättar och vi diskuterar. Ola är expert på biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård och kommer från Världsnaturfonden WWF.

Har du frågor så kan du välja lämplig person under Kontakter.

ÅRSMÖTE 2020

INFÖR ÅRSMÖTET. Det är ingen risk att vi blir fler än 500 på årsmötet, så det kommer att genomföras, men med några ändringar. Vi vill gärna vara försiktiga och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur vi möts i olika sammanhang. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber hoppar du ju naturligtvis över årets möte. Ändringarna består i ”snabbare” årsmötesgenomgång, kort paus utan fika och som tidigare, föredrag om vitryggig hackspett. Mingla med omtanke!

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer till årsmötet 2020:

Ordförande: Gunnar Hesse
Vice Ordförande: Ulric Ilvéus
Kassör: Stefan Paulin

Övriga ledamöter:
Helena Bonnevie
Svante Söderholm
Jens Johansen
Rolf Andersson
Björn Nordling
Karin Hendahl
Mattias Ödevidh

Revisor: Rolf Lindskog
Revisorsuppleant: Anita Melinder

Styrelsens förslag till valberedning till årsmötet 2020:
Ordförande och sammankallande: Per Gullberg
Övriga ledamöter:
Siw Rundgren
Andreas Viberg

(Publ 2020-03-12)


Antalet prenumeranter ökar. När du får epost om nytt inlägg – Uppdatera sidan här.

Sista styrelsemötet före årsmötet. Ulric Ilvéus, Jens Johansen, Hans-Georg Wallentinus, Gunnar Hesse, Karin Hendahl, Kjell Eriksson, Roffe Andersson, Stefan Paulin, Björn Nordling och Mathias Ödevidh. Foto Karin Hendahl. (Publ. 2020-03-05)

Mars månadsrunda lockade varken skådare eller fåglar i samma omfattning som rundan i februari. Kan det ha berott på det omväxlande vädret ? Sju tappra gjorde trots det en halvrunda. Gunnar Hesse raporterar.

Tofsvipa. Roffe Andersson

Glöm inte årsmötet!

Avledningsåker 2020. Ett försök med avledningsåker kommer göras 2020. Detta för att få betande fåglar att hålla sig på en begränsad yta. På den ”röda” åkern har Länsstyrelsen med hjälp av lantbrukaren på Åsta  sått vete. Det blir en fristad för vårens betande gäss och svanar. På omkringliggande åkrar kommer ”Hulken” att oregelbundet blåsas upp som fågelskrämma. ”Hulken” består av batteri, luftpump, lampor, elektronik och en ballongkropp. Se karta.

Länsstyrelsen hoppas på Angarngruppens hjälp med att observera fåglarnas fördelning över ytorna, för utvärdering av skrämmornas nyttaRapportera på Artportalen.

Följ vattenståndet.

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Torsdag 26 mars  ÅRSMÖTEÅrsmötesförhandlingar.

Nya styrelsemedlemmar?  Blev det ett bra år? Vem får ”Årets vattenrall”?
Vitryggig hackspett i Sverige – hur går det? Den vitryggiga hackspetten – lövskogarnas fågel framför andra – tillhör idag en av landets mest akut hotade arter. Detta trots att den är relativt spridd i flera av våra grannländer. Hur kunde det gå så här? Kristoffer Stighäll, sedan 24 år projektledare för SNFs räddningsprojekt kring vitryggen och dess livsmiljöer, berättar om sina erfarenheter. Kristoffer har hjälp av ett stort nätverk med ideella personer. Skogsskydd, restaurering av miljöer, stödutfodring och utplanteringar är några metoder som används. Men räcker det? Vad behövs för att vitryggen ska klara sig? 19.00  Mathiasgården i Vallentuna  ⇑ Vitryggig hackspett. Foto Christer Brostam.

Lördag 28 mars. SAMEXKURSION runt sjöängen med StOF. Exkursion med tradition. De första vårgästerna anländer. Hinner vårens fåglar fram i tid. Påverkar klimatförändringar ankomsttiderna. Rastande snösparvar kan bli dagens X. Kan det vara dags för brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.