Så blev det

Årsmötet 2022 är avklarat och och så här blev det.

Många små ansikten och namnrutor bildade en mosaik av årsmötesdeltagare på bildskärmarna. Det digitala mötesrummet var redo. Ordföranden Gunnar Hesse öppnade mötet. 23 medlemmar lades till röstlängden.

Efter en del formalia lästes valda delar av verksamhetsberättelsen och redovisades räkenskaperna för det gångna året. Revisorn drog kortversion av sin berättelse. Resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat fastställdes. Styrelsen fick återigen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

Därefter var det dags för valberedningens förslag till styrelse och revisorer.

Ordförande Gunnar Hesse. Vice ordförande Ulric Ilvéus. Kassör Stefan Paulin.

Övriga ledamöter: Helena Bonnevie, Tryggve Engdahl, Jens Johansen, Björn Nordling, Svante Söderholm, Mattias Ödevidh. Alla omval. Kenneth Olausson nyval.

Revisor Rolf Lindskog. Revisorssuppleant Anita Melinder.

Förslaget godkändes.

Nästa punkt var styrelsens förslag till valberedning.

Ordförande och sammankallande Per Gullberg. Övriga ledamöter Rolf Andersson (omval). Christer Christensen (nyval).

Förslaget godkändes.

Årsavgiften fastställdes till oförändrad.

Vattenrallen tilldelades i år Karin Hendahl med motiveringen: ”Karin Hendahl tilldelas i år Vattenrallen, Angarngruppens vandringspris, för att under sina tio år som styrelseledamot aktivt och framgångsrikt arbetat för ett större engagemang inom föreningen för botanik och biologisk mångfald, med kommunikation med existerande och potentiella medlemmar, rekrytering av nya medlemmar samt dokumentation i olika former av föreningens verksamhet.”

Till sist styrelsens förslag till stadgeändringar.

  1. Andra årsmötesbeslutet godkändes.
  2. Första årsmötesbeslutet godkändes.

Inga övriga ärenden. Ordförande tackade deltagarna och mötet avslutades.

Dokumentunderlag till årsmötet


Boka redan nu söndag 22 maj. Naturreservatet fyller 40 år och vi uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag. I samarbete med Länsstyrelsen och Världsnaturfonden. Se programmet.


AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 6 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.