Nyhetsbrev nr 2 2020 (2020-10-27)

Samrådsgruppen för Angarnssjöängens naturreservat

av Mats Gothnier Länsstyrelsen Stockholms Län

Precis som i våras ställde vi in samrådsmötet av Corona-skäl. LST skickar istället ut ett nyhetsbrev och berättar om vad som är på gång. Jag hoppas att vi kan ses igen under våren och har redan bokat in ett Nytt möte: fredag den 26 mars 2021.

 1. Föregående Nyhetsbrev

Inget speciellt att följa upp från föregående Nyhetsbrev, men en hel del frågor återkommer.

 1. Vattenreglering, dämme

Se vattenståndskurva nedan (avläst i oktober). Regleringen sköts numera av Gunnar Hammar på uppdrag av Vallentuna kommun. Vad jag förstår har det fungerat fint.

Vattenstånd 2020

 1. Angarngruppen (tack till Gunnar Hesse för rapporten)

Föreningen

 • Fortsatt ökning av medlemsantal, 334 medlemmar förutom familjemedlemmar just nu; fem procent fler sedan årsskiftet och det högsta medlemsantalet någonsin
 • Fortsatt mycket god ekonomi
 • Årsmötet 2020 hölls äntligen den 1 september. Kjell Eriksson och Hans-Georg Wallentinus lämnade styrelsen och Helena Bonnevie samt Svante Söderholm nyvaldes
 • Styrelsemöten äger rum som vanligt sedan september månad
 • Exkursioner genomförda med ungefär lika många deltagare som normalt och följande FHM:s rekommendationer. Månadsrunda nummer 180 ägde rum den 7 oktober
 • Föreningens facebookgrupp växer också och har nu nästan 600 följare

Naturvård

 • Holkrensning genomförd till 80% under hösten 2020. Häckningsutfallet något högre än 2019. Resterande holkar kommer att rensas under de närmaste veckorna
 • Inventering av mindre hackspett, entita, stjärtmes och sjöfågel genomförd enligt planunder våren
 • Fortsatta kontakter med kommunen avseende föroreningar vid Okvista industriområde
 • Fågelmatning kommer att genomföras som vanligt under vintersäsongen vid Midsommarberget och i Skesta hage
 • Tack till Lst för uppsatta insekthotell

Observationer

 • Ormörn är en ny fågelart för Angarnssjöängen
 • Totalt har 204 fågelarter observerats i naturreservatet hittills i år; renderar plats 20 på landets fågellokallista
 • Isländsk rödspov, sandlöpare, stäpphök, röd glada, prutgås (större sträck) och turkduva är några andra mindre vanliga fågelarter de senaste månaderna
 • Två för kommunen nya och sällsynta skalbaggsarter upptäckta (en bladbagge och en vivel)

Anordningar och åtgärder för besökare

 • Tack för utökad parkering vid Örsta
 • Spänger mellan Grävlingholmen och Broholmen bör fortsatt bevakas; delvis slitet, inget akut just nu. Färdigställande av vägen mot Byksberget efterlängtad
 • Vi ser gärna att grus kan läggas på ovanpå jordhögen vid kobryggan över Lundbydiket

Problem/överträdelser

 • Plockning av narkotikaklassad svamp vid flera tillfällen. Polisanmälan gjord via 11414. Ingen återkoppling ännu från vallentunapolisen
 • Personer gående inom fågelskyddsområdet under förbjuden tid i samband med ovanstående
 • Cykelvägar. Oklart vad som gäller. Många tar sig friheter. Klargörande skyltar behövs
 • Otillåten tältning vid flera tillfällen. Otillåten eldning
 • Ökande nedskräpning inom reservatet och på parkeringsplatser (husvagn vid Skesta, större kardanaxel vid Olhamra; anmält till och åtgärdat av kommunen)
 1. Naturvårdsåtgärder

Betesavtalet med Jörgen Åhman har fungerat fint 2020. Tyvärr dog två kossor i början av betesperioden. Någon rimlig förklaring har inte framkommit, trots noggranna analyser på SVA. För att gynna markflora på ängsmark och torrbackar kring sjöängen, kan bef. betesfållor behöva ses över. Generellt ät det ett väldigt hårt bete även på ytor som skulle kunna ha mer extensivt betestryck. I samband med arbetet att gynna polinatörer kan detta behöva ses över. Länsstyrelsen kommer även undersöka möjligheten att ordna senare vägkantsslåtter utmed den grusväg som löper i reservatets norra kant. Detta för att gynna blomsterrikedom och insekter.

Erik Dahlborg har ökat antalet betande får i den lilla hagen vid Kusta som nu blir finare och finare. Även hästarna i området har gjort sitt (ar)bete på ett fint sätt. Inte lika välkommet är vildsvinens (b)ökning i området.

Fräsning av våtmarken utfördes senast mellan Midsommarberget och Grävlingholmen under hösten 2019. Någon motsvarande bearbetning sker inte 2020, men om nya ramavtal för våtmarkstjänster hinner tecknas på LST, räknar vi med en ny motsvarande bearbetning görs under hösten 2021. Förädling av öarna i Lundbydammen (med slåtter/gruspålägg) uteblev under 2020. Vid en eventuell isvinter 20/21 kommer det att bli ett tänkbart jobb för Gunnar Hammar (eller möjligen volontärer i Angarngruppen). I bästa fall kan man samtidigt grusa jordkullen vid Lundbydiket som har börjat erodera.

Den ”avledningsåker” för svanar och gäss som anlades norr om Åsta gård låg i våras tyvärr under vatten. Ingemar Frölin menar att det höstvete som ändå kom upp bidrog till att locka en del gäss. Därmed kunde betesskador på övriga åkrar, minska. Svanar har under året varit ett mindre problem – eventuellt för att liteoljeväxter odlats i år. Fortfarande är betesskador ett stort problem för brukarna kring sjöängen. Tendensen är att gässen stannar längre på hösten. Ingemar och även bröderna Öhlin har periodvis lånat LST:s fågelskrämmor.

Nedanför Midsommarberget i den sk ”solrosodlingen” skedde under våren sådd av växter avsedda för att gynna pollinatörer. Under sommaren blommade bl a honungsfalcelia, men även vitklöver, kärringtand, rödklöver, gul sötväppling och kummin. Skyltar och biholkar sattes upp intill åkern och verkade uppskattas av många besökare. Även om en del insekter såsom humlor fjärilar och bin hittade hit, uteblev det verkliga supersurret. Detta är dock, tråkigt nog, något som många entomologer noterat på flera håll ute i landskapet generellt under 2020.  Målet är nedplöjning av växtligheten under sen höst eller tidig vår (2021), så att de 2-åriga växterna ska göra odlingen tätare och frodigare under kommande sommar. Vi tackar Rolf och Ove Öhlin och Petter Halldén som hjälper oss med projektet.

Länsstyrelsen har under året fått in en hel del frågor och oro kring granbarkborre. Läget är att GBB är vida spridd inom reservatet. I synnerhet kring Klosterbacken, där stormen Alfrida vräkt omkull många granar, har granbarkborren aktiva angrepp. Spår av arten finns även i stående träd. Normalt görs inga åtgärder mot arten inom skyddade områden, men LST överväger att under 2021 pröva sk feromonfällor, för att om möjlig minska skadorna. Fortlöpande åtgärdas nedblåsta träd som blockerar stigar etc.

 1. Anordningar och åtgärder för besökare

 En nydragen stängsling bakom Olhamra har gjort att besökare nu slipper passera genom hästhagen. Länsstyrelsen gör (i enlighet med Angarngruppens önskan) fn en översyn av ridstigar i detta område, för att se om det ytterligare går att separera tvåbenta besökare från hästarna. De stigar som brukar bli mest söndertrampade under vår kommer eventuellt att förses med förstärkande grus.

Den handikappanpassade väg-rampen efter Örstagrinden (mot Byksberget) har varit bortstängslad från bete under året. Växtligheten återhämtar sig sakta och under 2021 hoppas vi helt slippa bortstängslingen, vilket resulterat i en svårframkomlig entré för reservatets besökare.

Vallentuna kommun har visat intresse för ökad användning av det sk naturrummet för någon typ av pedagogisk verksamhet. Ev kommer kommunen söka LONA-medel för någon form av naturpedagogik, vilket LST skulle välkomna.

Angarn (hela reservatet) har varit extremt välbesökt under detta Corona-år. Många människor tar chansen att komma ut i naturen när andra aktiviteter ställs in. Detta har inneburit extremt hårt tryck på P-platserna. Flera bilar parkerar tokigt. Konflikter och trängsel med hästar, besökare och fordon har uppstått under helgerna. Hänvisning har skett där besökare ombedes att angöra reservatet via P-ytorna vid Olhamra mm. Under hösten har Vallentuna kommun utökat antalet bilplatser något och LST och Örjan Öberg har teckat ett nytt hyresavtal för att kunna disponera även NO-sidan för P-platser.

 1. Ev. överträdelser mm.

 Länsstyrelsen har fått en skrivelse från Angarngruppen om frågor kring ridning i området. Var den får ske/inte får ske och hur skyltningen ska tolkas. Länsstyrelsen ska återkomma med ett försök till klargöranden och eventuella åtgärder.  När det gäller cykling är den inte förbjuden på någon av de stigar som finns i reservatet, så den får vi träna oss på att acceptera.

För alla de insatser som Angarngruppens medlemmar gör för att minska överträdelser i reservatet (t ex anmälan till polis och kommun kring knark-svampar, dumpat avfall, otillåten tältning och eldning etc) är LST väldigt tacksamma. Tack, tack!

 

 1. Nästa möte

 

Fredag den 26 mars 2021 kl. 10:00 vid Naturcentrum, Örsta.

Länsstyrelsen vill också passa på att varmt tacka Hans-Georg Wallentinus som under flera år varit med och bidragit med sin gedigna kunskap på samrådsmötena. Från och med i år överger han sin medverkan i gruppen.