Bibliografi Angarnssjöängen

1935

von Essen, Lambart. Ny häcknings­plats för brun kärrhök. Fauna och Flora, vol. 30, 1935, s. 190.

1936

von Essen, Lambart. Ornithologiska notiser från Rydboholm. Fauna och Flora, vol. 31, 1936, s. 238.

1937

Durango, Sigfrid. Angarnssjöängen, ett fågeleldorado i Stockholmstrakten. Fauna och flora, vol. 32, 1937, s. 114-129.

1938

Durango, Sigfrid. Smärre meddelanden. Fauna och flora, vol. 33, 1938, s. 240.

1939

Durango, Sigfrid. Fågelsjöarna norr om Stockholm. Bygd och natur, vol. 1, nr 5, 1939, s. 289-299.

1940

Ramel, Claës. Härfågel iakttagen i Upp­land, Fauna och flora, 48, 1940, s. 185.

Durango, Sigfrid. Några ord om var­fågelns jaktmetoder och sätt att trans­portera sitt byte. Fauna och Flora, vol. 35, 1940, s. 45-46.

Öhrn, Bertil. Fågelsjöar i södra och mellersta Sverige. Stockholm 1940.

1941

Olsson, Viking. Några iakttagelser av fågellivet under 1940. Fauna och Flora, vol. 36, 1941, s. 142.

1942

Lönnberg, Einar [E.L.]. Kortfattad över­sikt över de intressantaste resultaten av de under 1941 genom Naturhistoriska Riks­muséet utförda ringmärkningar av fåglar. Fauna och Flora, vol. 37, 1942, s. 161.

1943

Svärdsson Gunnar. En invasion av snat­terand. Vår fågelvärld, vol. 20, 1943, s. 100.

1946

Lundholm, L. Observationer av blå kärr­hök och vittrut. Fauna och Flora, vol. 41, 1946, s. 95.

1948

Durango, Sigfrid. Från uppländska fågel­sjöar. I: Hörstadius, Sven & Curry-Lin­dahl, Kai (red.), Natur i Uppland, Stock­holm 1948.

1952

Malm, Einar. I fågelvårens sugvirvel. I: Roslagsluft. Stockholm 1952. s. 29-35.

Frostheden, Harry. Angarnssjöängens vertebrater. Fauna och flora, vol. 47, 1952, s. 177-203.

1953

Lundberg, Stig. Smärre meddelanden. Några fågelobservationer vid Angarnsjön. Fauna och flora, vol. 48, 1953, s. 173-174

1954

Vingedal, Sven-Erik. Angarns äldre kul­turhistoria. I: På Roslagens tröskel. [Täby Hembygdsförenings skrifter]. Täby 1954. s. 23-29.

1955

Söderberg, Rudolf. Våra fåglar och hur man känner igen dem, del I-III. Stockholm 1945-1955. [Passim].

1956

Bollvik, Rune. Förlorat fågelparadis. Sveriges Natur, vol. 47, 1956, s. 49-52.

Engström, Kjell. Angarn. Stockholms fågelliv, Stockholm 1956. s. 138-139.

1960

Durango, Sigfrid. Medan en landvind. Dagens Nyheter 31 oktober 1960.

1962

Holmberg, Dag. Svart stork. Vår fågelvärld, vol. 21, 1962, s. 141.

Durango, Sigfrid. Roslagsår, en samling naturkåserier. Stockholm 1962.

Våra svenska fåglar i färg, [red. Gustaf Rudebeck]. Del I. Stockholm 1962. [Passim].

1963

Jörnstedt, Peter & Olle. Fjällpipare. Vår fågelvärld, vol. 22, 1963, s. 213.

1964

Skoglund, Harald. Garnsbygden: en socken- och gårdshistoria. Norrtälje 1964.

Ambrosiani, Björn. Fornlämningar och bebyggelse. Uppsala 1964.

1966

Sjösänkningar och torrläggningar. Seminarie­uppsats 28 mars 1966. Naturgeografiska institutionen Stockholms universitet, Stockholm 1966. [Stencil].

Tonell, Per Erik. Naturvårdsutbildning 1970. Sveriges natur, vol. 57, 1966, s. 185-193.

1968

Durango, Sigfrid. Vid Angarnssjöängen. Dagens Nyheter 24 oktober 1968.

1969

Tonell, Per Erik. Bara en sjöäng. Sveriges natur, vol. 60, 1969, s. 129-134.

1972

Eriksson, Sonia. Undersökning av ett eko­system i och vid en fågelsjö i Stockholmsområ­det. Kortfattad beskrivning över Angarnssjö­ängens ekosystem. Stockholm 1972, 2. uppl. 2007. [Stencil].

Frankenberg, Lars. Angarnssjöängen. I: Fågellokaler i Sverige. En reseguide. Stockholm 1972 [4. uppl.]. s. 159-160.

Mattason, Peter och Öhrneman, Rolf. Praktikfallsarbete III. Naturvårdshistoria Angarnssjöängen. Naturgeografiska institutionen Sthlms universitet. Miljövårdskurs A2 vt 1977

1977

 

1979

Nilsson, Leif. Natur i Stockholms län: naturresursinventeringen. Del 3. Insjöarnas fågelliv: utvärdering och redovisning av inven­teringsmaterialet 1974-1975. Länsstyrelsen i Stockholms län 1979.

1981

Länsstyrelsen i Stockholms län. 1981 nr 10 Påverkan på djur och växter av vägbyggnad och trafik. Del 1. Djur och växtliv i Römossen-Långmossen-området i Vallentuna kommun inför nydragning av väg E3.

1982

Olausson, Michael. Fornborgarna i Angarnsjöområdet. En metodstudie med utgångspunkt från undersökningarna vid Olhamra gård. Trebetygsuppsats vid seminariet för arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Stockholms universitet, 1982. [Stencil].

Olausson, Michael och Petré, Bo. Angarnsjöprojektet: projekt och fältkurser 1977-81. Delundersökning av RAÄ 230 och 231. Arkeologiska rapporter och meddelanden från Institutionen för arkeologi vid Stockholms universitet. Nr 9, 1982.

1983

Skoog, Ingvar. Fornlämningar vid Hacksta o. Örsta i Garnsbygden: bronsålder, äldsta järn­ålder. Uppsats i arkeologi, Stockholms universitet. Stockholm 1983. [Stencil].

1985

Vaksdal, J. Ensamliggande stensättningar i Angarnsjöområdet, Uppland. Uppsats i påbyggnadskurs i Arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Stockholms uni­versitet. 1985. [Stencil].

Stenlund, Johan. Ortolansparven i Upp­land, Fåglar i Uppland, vol. 12, 1985, s. 18-26.

1986

Wallentinus, Hans-Georg & Eriksson, Sonia. Angarnsjöängens restaurering, upp­följningsprojekt. Institutionen för kultur­teknik. KTH. Stockholm 1986.

1988

Olausson, Michael. Ett gravfält från romersk järnålder vid Ådalen i Angarnsjöområdet. Raä 68 Hacksta, Össebygarns sn. Uppland. Arkeologiska rapporter och meddelanden från institutionen för arkeologi vid Stockholms universitet. Nr 20, 1988.

Angarnssjöängen med omgivningar [Kartogra­fiskt material]/producerat av Stockholms fastighetskontor i samarbete med Vallen­tuna kommun och Länsstyrelsen i Stock­holms län. Vallentuna 1988

Balfors, Berit. Miljökonsekvensbe­skrivning av faktorer som påverkar vattenkvalitén i ett avrinningsområde. Forskningsrapport. Kungl. Tekniska högskolan, Inst. för kulturteknik. Meddelande Trita-Kut 1048, 1988.

Wallentinus, Hans-Georg. Visst kan vi undvika miljötabbar. Forskning och Framsteg, vol. 23, nr 8, 1988.

1990

Balfors, Berit. Hydrologisk och kemisk studie i Angarnområdet. Licentiat­avhandling. Kungl. Tekniska högsko­lan, Inst. för kulturteknik. Meddelande Trita-Kut 90:1057, 1990.

1991

Björkhem, Uno & Englund, Hans. Angarnssjöängen.[Naturreservat i Stock­holms län]. Länsstyrelsen i Stockholms län. Stockholm 1991.

1993

Balfors, B. Environmental impact assessement in restorations of eutrophic lakes: Case study of lake Angarn, Sweden. I: Journal of Environmental Management, 33, 1993, pp. 13-26.

Eriksson, Kjell. Dramatisk minskning av ortolansparv. Fåglar i Uppland, vol. 20, nr 2, 1993, s. 83-84.

1995

Ranheden, Håkan. Pollendiagrammet från Angarnsjöängen. Se: Olausson, 1995, Bilaga II.

Olausson, Michael. Det inneslutna rummet – om kultiska hägnader, fornborgar och befästa gårdar i Uppland från 1300 f.Kr. till Kristi födelse. Arkeologiska undersökningar nr 9, 1995. Riksantikvarieämbetet.

1993

Welander, Björn. Angarn – klassisk fågel­sjö får nytt liv. Fåglar i Stockholmstrakten, vol. 22, 1993, s. 4-12.

1995

Welander Björn. Angarnssjöängen får nytt liv genom en lyckad våtmarksrestaurering. Fåglar i Uppland, vol. 22, 1995, s. 77-81.

1996

Fredriksson, Richard & Tjernberg, Martin. Upplands fåglar – fåglar, människor och landskap genom 300 år. Uppsala 1996. [Passim].

Hellström, Pernilla & Söderqvist-Lindblad, Margaretha, Inventering av buskskvätta vid Angarnssjöängen. 1996. 4 s. + bilagor. [Projektuppgift i Ekologi, KTH].

Strid, Tomas, Angarnssjöängen. I: Fågelliv om fåglar och fågelsjöar i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1996, s. 83-85.

1998

Strid, Thomas, Svarthakedopping i Stockholms rapportområde 1996. I:Fåglar i Stockholmstrakten, nr 1, 1998, s. 21-24.

1999

Eriksson, Kjell, Angarnsjöängen. I: Fågellokaler i Uppland och Stockholms län, 1999, s. 267-268.

Eriksson, Kjell, Hägrar på sorkjakt vid Angarn. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 1, 1999, s. 38.

Naturreservatet Angarnssjöängen. Vallentuna Kommun. Reservatsbeslut. Skötselplan. 29 november 1999. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1999, 32 s. + bilagor.

Söderholm, Svante & Eriksson, Kjell, Inventering av häckande simänder vid Angarnsjöängen 1978-1998 och sjörestaureringens inverkan på resultatet. I:Ornis Svecica, vol. 9, nr. 1, 1999, s. 187-200.

2000

Jensen, Henning, Ekstremt stort grågåsekuld Anser anser: Adoption eller aegdumpning af flera hunner? I: Ornis Svecica, vol. 10, nr. 3-4, 2000, s. 173-177.

Söderholm, Svante, En extremt stor grågåskull Anser anser vid Angarnsjöängen. I: Ornis Svecica, vol. 10, nr. 1, 2000, s. 52-55.

2001

Hellström, Magnus & Berg, Åke, Effects of restoration and management regime on the avifaunal composition on Swedish wet meadows. I: Ornis Svecica, vol. 11, nr. 4, 2001, s. 235-252. [Angarnssjöängen ingår i studien].

Klangemo, Helena, Svernby, Peter & Sanghed, Urban, Ängs- och hagmarker i Vallentuna. Inventering av Vallentunas ängs- och hagmarker utförd år 2001. U.å. 28 s. + bilaga. [Hacksta, Vada, Lingsberg, Skesta hage ingår i studien].

Strid, Thomas, Rördrommen Botaurus stellaris i Stockholms rapportområde år 2000. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 3, 2001, s. 4-8.

Söderholm, Svante, Flygande rördrommar Botaurus stellaris uppvisande ovanliga beteenden. I: Ornis Svecica, vol. 11, nr. 1-2, 2001, s. 103-108.

Söderholm, Svante, Genmäle till Jensens kommentarer rörande observationen av en extremt stor grågåskull vid Angarnsjöängen. I: Ornis Svecica, vol. 11, nr. 1-2, 2001, s. 101-103.

Söderholm, Svante, Ovanliga termikflygare vid Angarnsjöängen. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 1, 2001, s. 31-33.

Söderholm, Svante & Eriksson, Kjell. Våtmarksfågelinventeringen vid Angarns­sjöängen 2000 – i blickpunkten svarthake­dopping och grågås. Fåglar i Stockholms­trakten, vol. 30, nr 2, 2001, s. 4-13.

Söderholm, Svante & Eriksson, Kjell. Våtmarksfågelinventeringen vid Angarns­sjöängen 1999 – gåsens år. Fåglar i Stock­holmstrakten, vol. 30, nr 1, 2001, s. 25-30.

2002

Klangemo, Helena, Svernby, Peter & Sanghed, Urban. Ängs- och hagmarker i Vallentuna. Inventering av Vallentunas ängs- och hagmarker utförd år 2001. [Vallentuna 2002]. 28 s. + bilaga.

Paulin, Stefan, Exkursion: Angarnsjöängen. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 3, 2002, s. 14-15.

Persson, Hakon, Kullsammanslagning hos grågäss Anser anser. I: Ornis Svecica, vol. 12, nr. 1-2, 2002, s. 96-99.

Söderholm, Svante, Duvhök lyckas med jakt men misslyckas ändå. I:Fåglar i Stockholmstrakten, nr 1, 2002, s. 8-11.

Söderholm, Svante, Har grågås Anser anser börjat anlända tidigare till Uppland? I: Ornis Svecica, vol.12, nr 4, 2002. [tr. 2003], s. 185-195.

Söderholm, Svante, Observation av rördrom i Angarnsjöängen – konstaterad häckning samt udda beteende. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 3, 2002, s. 9-12.

Söderholm, Svante & Eriksson, Kjell, Våtmarksfågelinventeringen vid Angarnsjöängen 2001 – ett år med dåligt häckningsresultat. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 2, 2002, s. 37-48.

2003

Larsson, Torsten & Welander, Björn, Angarnsjöängen. Om grävning och dämning som restaureringsmetod. I: Vår fågelvärld, nr 6, 2003, s. 15-21.

Lindén, Sören, Härfågeln vid Orkesta kyrka. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 4, 2003, s. 20. [Även Angarnssjöängen].

Linnell, Ulf, Exkursion: Angarnsjöängen 20/9. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 4, 2003, s. 24-25.

Sjölund, Karl-Gustav, Hybridalternativet. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 1, 2003, s. 8-11.

Söderholm, Svante, Dvärgsumphöna vid Angarnsjöängen – ett oväntat möte i sommarnatten. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 3, 2003, s. 6-7.

Söderholm, Svante Vinterfågelskådning vid Angarnsjöängen. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 4, 2003, s. 32-33.

Söderholm, Svante & Eriksson, Kjell, Våtmarksfågelinventeringen vid Angarnsjöängen 2002 – tre häckande svanpar. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 2, 2003, s. 18-27.

Wallentinus, Hans-Georg, Mycket arbete vid Angarnssjöängen. Fåglar i Stock­holmstrakten, vol. 32, nr 2, 2003, s. 30-31.

2004

Eriksson, Kjell, Studier och iakttagelser av fågellivet i Garnsbygden med omnejd. Ett urval artiklar och notiser 1972-2003. 2004. [Vänbok utgiven av Angarngruppen].

Linnell, Ulf, Berglärkan vid Angarnssjöängen. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 1, 2004, s. 34-35.

Söderholm, Svante, Fisktärnan får inte äta smutsiga fiskar. I: Fåglar i Stockholms-trakten, nr 3, 2004, s. 6-7.

Söderholm, Svante, Gulärlan vid Angarnsjöängen. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 1, 2004, s. 32-33.

Söderholm, Svante, Observation av simmande rördrom. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 3, 2004, s. 8-9.

Söderholm, Svante, Populationstäthetsberoende häckningsframgång hos knipa Bucephala clangula vid Angarnsjöängen. I: Ornis Svecica, vol. 14,nr. 4, 2004, s. 169-179.

Söderholm, Svante & Eriksson, Kjell, Inventering av våtmarksfågelfaunan vid Angarnsjöängen 2003. I: Fåglar i Stockholmstrakten, nr 1, 2004, s. 21- 31.

Söderholm, Svante. Ett oväntat möte i sommarnatten – dvärgsumphöna vid Angarnssjöängen. Fåglar i Uppland, vol. 20, nr 3, 2004, s. 34-35.

2006

Söderholm, Svante. Inventering av Angarnssjöängen 2005. Fåglar i Stock­holmstrakten, vol. 35, nr 2, 2006, s. 16-21.

Söderholm, Svante. Naturvårdsdag vid Angarn. Fåglar i Stockholmstrakten, vol. 35, nr 1, 2006, s. 15.

Söderholm, Svante. Ej flygga fisktärne-kullar förflyttar sig en lång sträcka vid störning. Fåglar i Stockholmstrakten, vol. 35, nr 1, 2006, s. 42-45.

Söderholm, Svante. Varierar brunand Aythya ferina periodiskt? – en analys av inventeringsresultat från Angarnssjö­ängen, Sverige, 1978-2003 och Engure, Lettland, 1972-1992. Ornis Svecica, vol. 16, nr 3, 2006, s. 85-94.

2007

Larsson, Torsten, Söderholm, Svante & Wallentinus, Hans-Georg. Angarns­sjöängen – våtmark i förändring. Fågelliv och restaureringar 1978-2005. Rapport 2007:27, Länsstyrelsen i Stockholms län & Meddelanden från Angarngrup­pen nr 27. Stockholm 2007.

Söderholm, Svante. Grågås boparasit hos kanadagås. Fåglar i Stockholms­trakten, vol. 36, nr 1, 2007, s. 15-17.

Söderholm, Svante. Könsfördelningen hos bläsand Ana penelope under vår­sträcket vid Angarnssjöängen, Upp­land, 1995-2005. Ornis Svecia, nr 3-4, 2007, s. 113-120.

2008

Eriksson, Kjell. Inventering av katt- och hornuggla i Vallentunatrakten 1978-1996. Fåglar i Stockholmstrakten, vol. 26, nr 2, 2008, s. 25-27.

Eriksson, Kjell. Inventering av natt­sångare i Vallentuna kommun 2005-2007. Fåglar i Stockholmstrakten, vol. 37, nr 2, 2008, s. 25-27.

Eriksson, Kjell. Ortolansparven mins­kar dramatiskt i Vallentunatrakten. Fåglar i Stockholmstrakten, vol. 37, nr 1, 2008, s. 28-31.

Frankenberg, Lars. Angarnssjöängen – våtmark i förändring. Fåglar i Stock­holmstrakten, vol. 38, nr 1, 2008, s. 32-33.

För bibliografiska uppgifter från tiden före 1996 hänvisas också till litteratur-förteckningen i Richard Fredriksson & Martin Tjernberg, Upplands fåglar – fåglar, människor och landskap genom 300 år (1996).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.