Samrådsgrupp Länsstyrelsen

Angarngruppen medverkar i en samrådsgrupp ledd av representanter för länsstyrelsen (lst) i Stockholm. I gruppen medverkar berörda markägare/arrendatorer inom naturreservatet och representanter från Vallentuna kommun.

 

 

Syftet med vår medverkan är

att ta till vara Angarngruppens intressen inom reservatet med omgivningar

att vara lst behjälpliga med kunskap och underlag om fauna och flora inom reservatet

att vara remissinstans i frågor som gäller reservatet

att i samarbete med lst kunna genomföra egna åtgärder inom reservatet

att påverka beslutsfattare (lst/kommun) så att förbättringar och skötsel inverkar positivt på fauna och flora inom reservatet

Samrådsgruppen träffas två gånger per år i Örsta fd ”Naturum”.