Skydd, regelverk, ordningsföreskrifter & vattendomar

Skylt NaturreservatNATURRESERVATET Angarnssjöängen skyddas genom olika regelverk. Här finns länkar till olika myndigheter för ökad kunskap om vad som gäller.

 

 

skylt NVV


NATURVÅRDSVERKET har tagit fram Naturreservat i Sverige för att berätta om varför naturreservat bildas.

 


Vägledning om jakt i naturreservat. Naturvårdsverket.


LstSthlmlänLänsstyrelsen utövar tillsyn och skötsel

ORDNINGSFÖRESKRIFTER. Angarnssjöängens naturreservat.


Natura 2000NATURA  2000   Syftet är att värna om naturtyper och arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse.

Angarn-Bevarandeplan
Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.)


VATTENDOMAR från 1983 och 1992 behövs för att reglera vattenståndet i sjöängen.


FISKE
Allmänheten får inte fiska därför att det är en enskild rättighet för fiskerättsinnehavaren (oftast samma sak som markägaren). Att det inte finns reservatsföreskrifter mot fiske innebär alltså inte att fiske är tillåtet. Man kan få fiskerätt genom att köpa fiskekort, eller på annat sätt få tillstånd av fiskerättshavaren. Fiskekort finns inte i Angarnssjöängen. Fiskar man ändå är det tjuvfiske. Olagligt trots att det inte är reglerat i reservatsföreskrifter.


FÅGEL- och SÄLSKYDDSOMRÅDEN bildas för att hålla vissa områden störningsfria, vanligtvis under vår och försommar. Till länsstyrelsens broschyr.

 

 


BIOTOPSSKYDD Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde.


SKYDD AV ROVDJUR. Vargarna i Rialatrakten. På den här länken finns bakgrundsinformation om vargarna i Rialareviret.


DRÖNARE – VAD GÄLLER?


/Sammanställt Björn Nordling