Restaureringar av sjöängen


Speciellt framtagen pontongrävare för arbete i våtmarker från Våtmarkscenter.

RESTAURERINGAR OCH FÖRBÄTTRINGSARBETEN SAMT NATURVÅRDSÅTGÄRDER I OCH VID ANGARNSSJÖÄNGEN
Länsstyrelsen Stockholm förvaltar och sköter om sjöängen.
Björn Nordling rapporterar och fotograferar om det inte står något annat.


2024-03-11 Vinterarbeten. En sedan länge planerad lekplats vid Örsta vindskydd anordnas i februari. En kombo av bord och bänk placeras vid Lundbydiket i januari. Röjningsarbeten har skett under vintern på olika ställen. Fågelmatningarna vid Midsommarberget och Skesta hage har saboterats av vildsvin. Matningarna har ersatts eller reparerats. Nya holkar har satts upp och gamla rensats. Örnbräken har i samarbete med Länsstyrelsen ryckts upp och avlägsnats, för att öppna upp hagmarken till gagn för andra växter.


2022-04-22 Entreprerenören var klar med arbetet före 15 mars. Mittdiket fördjupat och flödeshindrande buskage bortagna. Häckningsöar med mellanliggande kanaler har skapats utanför fågeltornet. För att få en uppfattning om var vattenlinjen hamnar vid högvatten, har Roffe Andersson tagit följande bilder. Vattennivån var vid tillfället 9,94 m.ö.h.


Nya häckningsöar sett från Midsommarberget

Byksberget – Lundbydiket                              Byksberget – Lundbydiket

Nya kobryggan                                             Lundbydiket – Grävlingholmen

Kokullen                                                       Lundbydammen


2022-12-16 Fortsättning följer. Det är bara ett tillfälligt uppehåll. Entreprenören meddelade i onsdags att det var för svårarbetat i sjöängen just nu på grund av isen och de låga temperaturerna. Men de kommer återuppta arbetet så fort det är möjligt, vid en temperatur omkring 0 grader. De har till 15 mars på sig att slutföra uppdraget och fågelskyddet är från och med den 1 april, så det borde inte vara några problem. Just nu har de hunnit med fräsning och diket, så det är mosaikdelen som återstår. Meddelat av länsstyrelsen.


2022-12-14 Giganterna åker hem. Nylagd is och frusen mark försvårar arbetet. Okänt när de fortsätter.Foto Per Gullberg.


2022-11 Restaurering utanför fågeltornet. Rensning av mittdiket. Skapa kanaler för friläggning av häckningsöar. Läs mer i Rallen nr 4 2022. Pontongrävmaskin. Foto Per Gullberg.

 

 

 

 

 

2021 FÅGELTORNET har renoverats under senhösten

2020-04-25 Om vägen mellan Midsommarberget och Byksberget. Info från länsstyrelsen. Om färdigställandet av vägen.

2020-04-07 Utdrag från Nyhetsbrev nr 1 2020 (2020-04-07Samrådsgruppen för Angarnssjöängens naturreservat

2020-03-25 Vägen från Midsommarberget till Byksberget.
Äntligen verkar vägen bli klar. 2018-10-03 skulle vägen egentligen bli klar.  2019 på våren upptäcktes 120 vassa skruvar i fyllnadsmassorna. Arbetet stoppades och skulle göras om. Se tidigare notering 2019-04-07 Vassa skruvar. Foto Roffe Andersson 1. Gunnar Hesse 2.

2019-10-26 Avledningsåker 2020. Ett försök med avledningsåker kommer göras 2020. Detta för att få betande fåglar att hålla sig på en begränsad yta. På den ”röda” åkern har Länsstyrelsen med hjälp av lantbrukaren på Åsta  sått vete. Det blir en fristad för vårens betande gäss och svanar. På omkringliggande åkrar kommer ”Hulken” att oregelbundet blåsas upp som fågelskrämma. Länsstyrelsen hoppas på Angarngruppens hjälp med att observera fåglarnas fördelning överytorna, för utvärdering av skrämmornas nytta. ”Hulken” består av batteri, luftpump, lampor, elektronik och en ballongkropp.

2019-10-07 Fräsning av ytor startar. Se kartan. Arbetet med fyllnadsmassorna (se föregående) är ej klart.Vem som gjort fel utreds och ny upphandling ska göras.

2019-05-06 Miljöfarliga fyllnadsmassor ska inte ligga i naturreservat. Arbetet med att byta ut bygg- o rivningsmaterial har startat  och vägen mot Byksberget kommer att återställas till som det var planerat.

2019-04-07 WWF-plattformen. För bättre sikt runt plattformen, kommer under veckan några medlemmar att ta ner de med band märkta björkarna och snygga till runt om. Virket kommer senare att tas bort.

2019-04-07 120 vassa skruvar förpackade i trasiga påsar stack upp i de lermassor som kantar den utjämnade vägen bort mot Byksberget. När något nytt dyker upp inom reservatsgränserna blir man ju nyfiken. Så en dag i höstas, på vägen hem, sparkade jag runt i leran och upp kom rester av rivna byggnadsdelar. Ledningar, tegel, plast och dessa skruvar. Länsstyrelsen har de senaste åren lagt ner mycket tid och pengar på upprustning av reservatet. I det ingår också anpassning för dem, som inte har så lätt att ta sig fram. Utjämning av lutande backar till exempel, kräver fyllnadsmassor. Dessa graderas efter innehåll. Någonstans blev det fel i beställning och/eller leverans. Så det blev mycket skräp och dessa för betesdjur livsfarliga skruvar. Detta duger ju inte. Efter anmälan till länsstyrelse, togs prov av det kemiska innehållet. Resultatet blev att länsstyrelsen och entreprenören har kommit överens om att fyllnadsmassorna ska bytas ut. Målet är att det ska vara klart före utsläpp av betesdjuren.(Text från tidigare publicerat inlägg.)

2018-11-27 Naturvård. Lilla grundet buskar till sig varje år. Nu har vi avhjälpt det. Rishögar ligger nu som små gömslen för häckfågel, för att senare övergå i faunadepåer. Fixering av häckningsflotte.  Skogsstyrelsen i samarbete med Länsstyrelsen, röjer mark för fårbete i anslutning till Kusta

 

    

2018-11-14 Plattformen på Grävlingholmen vid Lundbydammen. Invigning 2019-05-04.

2018-10-16 Vass-/tuvfräsning  kommer att ske i oktober. Troligen start den 23 eller 24 oktober och  ett par dagar framåt. Ytan – ca 30 hektar. Det blir verkligen bra att vegetationen kring Lundbydammen kan slås ner för att öka fågellivet. Kanske hela vägen ut till mittdiket. Två fd ”broar” har lagts ut som häckningsflottar utanför Lilla Grundet.

 

 

  

2018-10-09 Plattformen vid Lundbydammen på Grävlingholmen har börjat byggas.

 

 

 

2018-10-03 Vägen Midsommarberget – Byksberget anpassas för rörelsehindrade och nivelleras för att jämna ut backen ner mot betesmarken. Vägen hårdgörs och ansluter mot Byksbergsrampen.

 

 

2018-10-03 Årets fågelåker med solrosor, oljerättika och vårvete drar 100-tals steglits.

 

 

 

2018-09-25 Lundbydammen. Grävarbetet avslutat. Lundbydiket är nu inkopplat och meandrar via fångdamm och flera kanaler omslutande nysläntade häckningsöar, ut mot mittdiket. En bit av gamla Lundbydiket är övertäckt. Den långa lerlimpan som kom från det uppgrävda kanalerna, är nu utsmetad över gamla diket och NO-vart. Planeringskartan stämmer således inte riktigt. Några häckningsöar blev för små och sjönk ihop och det blev en kanal mindre för bättre flöden.

                      

2018-09-19 Utsiktsplattform vid Lundbydammen på Grävlingholmen. Ritad och beställd. Utförande börjar den här veckan. Angarn plattform Ritningar Platsen för plattformen i bildens mitt. Kullen vid Lundbydiket förstärks.

 

 

2018-09-04 Länsstyrelsen meddelar att etapp 2 av Lundbydammens utgrävningningar fortsätter from 3 september med hjälp av pontongrävmaskiner. Vattenflödet i Lundbydiket leds om in i dammen. Vidare genom de kanaler som omger häckningsöarna och ut i mittdiket. En del av Lundbydiket läggs igen. Se karta. Eventuellt grävs kanalerna ut ytterligare och öarna byggs på om det behövs.

2018-05-14 Lundbydammens utgrävning etapp 1 från ovan enligt Google Map.

 

2018-04-25 Lundbydammen färdigställs hösten 2018. Lundbydiket kopplas in och igenom till mittdiket. Justeringar av av redan gjorda arbeten sker. Planering för obsplats på Grävlingholmen är gjord.

 

 

 

 

 

2018-04-25 Rampen vid Byksberget är nästan klar. Påfarten ska anpassas till markplanet. Under våren ska vägen från Midsommarberget HC-parkering grusas fram till rampen

 

 

2018-04-25 Fågelåker 2018 Vem kan motstå solrosor? Praktfulla för vandrare och skådare, närande för vinterns hungrande fåglar. För tredje året i rad satsar länsstyrelsen på fågelåkern söder om Midsommarberget. Menyn den kommande vinter planeras bli oljerättika, vårvete och solrosor, som blandas och sås före sommaren. Det behövs samverkan för att fågelåkerns meny ska bli perfekt. Peter Haldén från Hushållningssällskapet föreslår fröblandningen, lantbrukaren Rolf Öhlin gör jobbet och länsstyrelsens Mats Gothnier är initiativtagare. Fågelskådaren bakom kameran, Björn Nordling tackar och tar emot, för fåglarnas räkning.

2017-10-23 Fågelåker 2017 är inte bara solrosor. Klicka på skylten.

2017-10-23 Byksberget får ökad tillgänglighet. Klicka på skylten

                            

2017-10-16 Grävmaskinerna har åkt hem. Årets grävningar är klara. Kanaler och häckningsöar kan behöva justeras 2018, då diket kommer att kopplas in i dammen och grävarna återvänder. Öarna ska inte täckas, utan växa igen och röjas. Den gamla obskullen vid kobryggan har återuppstått. Dammluckan ska nu stängas och sjöängen fyllas till normalare nivåer 9,60 m.ö.h  från nuvarande 8,80. Det beror på nederbörden

2017-10-11 Lundbydammen Grävningarna pågår nu närmare Lundbydiket. En del justeringar har gjorts utifrån plankartan. Lundbydiket kopplas inte in 2017 då alla överenskommelser med markägare ej är klara. De är svåra att få tag på pga av många markskiften bl.a. Vallar kommer att läggas upp, men alla kommer inte ligga kvar. Före inkopplingen har dammen ingen vattenkontakt med övriga sjöängen. Häckningsöar som ser låga ut kan komma att justeras. Utsiktsplats planeras ev. på Grävlingholmen. Arbeten med förbättrad tillgänglighet till Byksberget har startat. Vägen fram till knallen med bänkarna förlängs med en ramp runt om. (Bild från Eniro.)

2017-09-23 Faunadepåer. Ett av resultaten när delar av skötselplanen utförs,  är att det blir ved och ris kvar från gallringen. Detta läggs upp i faunadepåer.

                                                                         Klicka på bilden och läs.

2017-09-23 Nya vyer från Grävlingholmen efter tre dagars grävningar.

2017-09-20 LUNDBYDAMMEN ÄNTLIGEN! Entreprenör och arbetsmaskiner på plats. Etapp 1 blir grävningar enligt karta. Själva Lundbydiket kommer inte att påverkas i första etappen. Vallentuna kommun har synpunkter på inkopplingen av diket till dammområdet. Så tills vidare kommer vattnet rinna förbi och eventuellt fylla på dammen bakvägen via mittdiket. Vi avvaktar nya beslut våren 2018.

ARBETE MED NY VÅTMARK PÅGÅR !! I området som framgår av kartan kommer omfattande grävarbeten pågå under hösten 2017. Syftet är att skapa en bättre våtmarksmosaik för områdets fågelliv. Arbetet sker under september/oktober 2017 och dammen kommer eventuellt att justeras ytterligare under 2018.

För mer information eller kontakt:
Arne Linding – Våtmarkscentrum AB (entreprenör) – Jocke 070 – 632 77 70
Mats Gothnier – Länsstyrelsen i Stockholms län (beställare) 010 – 223 13 32
Foto Gunnar Hesse

                   

2017-09-05 Hur mår vattnet vid Angarnssjöängen? Vid fyra tillfällen, från april 2016 till februari 2017 har Angarngruppen tagit vattenprover i de tre största tilloppen, samt i utloppet. I Lundbydiket togs prover på två ställen, samt i ett mindre dike som ansluter till Lundbydiket (”Åstadiket”). De övriga provtagningsplatserna var i Kvarnbäcken (”Olhamradiket”), Lingsbergsdiket, samt i utloppet (Hackstabäcken). I augusti 2016 togs också sedimentprover. Provresultaten har jämförts med en serie provtagningar från andra halvan av 1980-talet. Slutversionen..

2017-08-09 LUNDBYDAMMEN Länsstyrelsen planerar att köra igång med grävningar i vecka 33. Arbetet förbereds genom att sänka vattennivån. Entreprenören är förberedd. Arbetet beräknas ta totalt. 2-3 veckor, med eventuella uppehåll. Slutdatum för säsongen är därför inte klart. Årets etapp 2017,  blir grävningar väster om Lundbydiket. Alltså inte i själva diket. Alla markägare har inte hunnit godkänna arbetet i tid, men länsstyrelsen hoppas kunna gå vidare även 2018 med påverkan på Lundbydiket. Länsstyrelsens Naturvårdsenhet tror att det blir ett rejält lyft ändå – kanske redan till ”vårfloden” under vår 2018. Bild:Googl Map visar före grävning.

2017-04-25 Mer solrosor. Länsstyrelsen, jordbrukare, Hushållningssällskapet och Angarngruppen i planeringstagen inför kommande säsong. 1/3 vardera av solrosor, havre och i år också oljeväxter kommer att sås vid vägen ner till sjöängen.

 

2017-04-04 Angarnssjöängen Förstudie – åtgärdsplan för förbättrad  ekologi och ökade upplevelsevärden. Angarnrapport_slutversion_20170327_lågupplöst Om kommande restaureringsarbeten.

2017-03-06 Nu har fågeltornet lyft på hatten. Några träd på ömse sidor gallrades bort förra året. För bättre sikt uppåt och vidare vyer.

 

 

 

2016-11-20 Skesta hage Tyvärr har skotningen (utkörning av virke) i Skesta hage skett utan bärande tjäle. Spår och lera hindrar vandrare.

img_1117           img_1112           img_1111img_1108           img_1106           img_1104

2016-10-25 Höstens fräsning i det rödmarkerade området började och slutade v 37-38. Förra gången var 2013. Om reglering av vattennivån ism arbetet.

frasning-2016

2016-08-27 Solrosor och havre har såtts under våren, mellan vägen mot Midsommarberget och Tältholmen. Blir kvar som vinterståndare och fågelmat.  Utsättning av fågeltorn vid Lundbydiket, ramp vid Byksberget och ramp vid hällristningen, har gjorts under augusti.

2016-04-28 Provtagning av vattenföringen till och från sjöängen. För att få en uppfattning om vattnets kvalitet och innehåll tas nu prover. Dessa kan jämföras med en del tidigare resultat. Men framför allt får vi en nuläge inför kommande restaureringsabete och andra påverkningar. Hans-Georg Wallentinus är sammanhållande.

2016-03-14 Avverkningen i Skesta hage, St Ekhammaren och kring Midsommarberget är nu klar. Virke och ris tas ut med skotare och läggs på hög. Riset flisas och fraktas bort.

16 50-årigt virke

17          bild 1          bild 2Ris till flis.

2016-02-21 Röjning av lilla Grundet. Läs mer.

2016-02-09 Lundbydammen. Behandlingen ”Anmälan om vattenverksamhet”. fortskrider.

2015-12-15 Restaureringar i naturreservatet Angarnssjöängen                     

81        43       80

(Följande text är från länsstyrelsens skylt vid Skesta hage.)                                       Under vintern 2015/2016 kommer restaureringar ske i flera hagmarker kring Angarnssjöängen. Många träd kommer att fällas och sly och buskar röjs bort. Syftet är att öppna de hagmarker som sedan en tid har varit igenväxta. Röjningarna gynnar flera växter tex kattfot och backtimjan. Det ökar också förutsättningarna för det fågelliv som är knutet till hagmarker. Samtidigt friläggs fornlämningar som annars riskerar att förstöras när trädens rötter växer in bland stenarna i gravfälten. För att arbetet ska bli rationellt kommer så mycket som möjligt att göras med skogsmaskiner. De arbetar snabbt och effektivt och moderna maskiner ger mycket lite körskador. En del av arbetena kommer också att utföras manuellt med motorsåg.

Medan huggningarna pågår kan det vara svårt att ta sig fram i områdena. En tid efter avverkningarna kommer det att också att se stökigt ut i hagarna med ris på marken och kanske spår efter maskinerna. Det kommer även att vara brunt och kalt på marken där det tidigare varit igenväxt. Upplag av ris- och vedhögar kan ligga en tid, men när fällningarna är helt klara kommer detta att köras bort och eventuella körskador lagas. Till våren kommer nytt gräs att spira och inom ett par år blir det även mer av de blommande örterna.

Om du har frågor kring restaureringarna är du välkommen att höra av dig någon av följande personer:                                                                                                   Jacksons Trädvård AB (skogsmaskiner): Marianne Wissman 073-263 72 09    Euphrasia AB (jobb med motorsåg): Gunnar Hammar 070-654 20 70       Länsstyrelsens Naturvårdsenhet (förvaltare): Åsa Lagerlöf 010-223 14 18

2015-11-11 Dämmet är nu lagat och luckan helt stängd. Nivån eftersträvas ligga kring 9,50 m.ö.h. ett tag framöver. Kan vara till fördel på de nyfrästa ytorna. Bilder från dämmet på sjösidan.

IMG_0039        IMG_0038        IMG_0035

2015-10-17 Sjöängen ”tömd”. Inför arbetet med dämmet har dammluckorna öppnats helt. Pga hinder längre ned i utloppet rinner inte allt vatten ut.

IMG_0016        IMG_0018        IMG_0019

2015-10-17 Fräsningsarbetet klart. Tre bilder visar resultatet av fräsningen. Två från Byksberget och en från utloppet.

IMG_0022       IMG_0021        IMG_0020

2015-09-29 Fräsningsarbetet har startat i v 40. Försenat pga högt vattenstånd efter mycket regnande.

2015-08-24 Det som händer närmast är gedigna fräsningar i sjöängen. Området markeras på bif. karta. Jobbet kommer nog igång i augusti eller september. Utförs av länsstyrelsen utsedd entreprenör.SkärmklippAngarn

2015-07-23  Länsstyrelsen i Stockholm har i månaden  skickat in förslaget på Lundbydammen till ”Anmälan om vattenverksamhet”. Det blir länsstyrelsen i Uppsala som handlägger detta. Se bild > Bilaga 1_Lundbydammen_1506008

DSC040132015-04-23 Länsstyrelse, kommun, politiker och Angarngruppen i tätt samarbete om Lundbydammen. Ett utvecklingsområde i Lundbydikets förlängning som ska stimulera fågellivet och något förbättra vattenkvaliten. Mer om det när vi (styrelsen) vet mer.

 

2014-09-05 Betestrycket har varit ojämt under sommaren. Bilderna visar maden mellan Stora Ekhammaren – Skesta hage 1-3. Skesta hage – utloppet 4-6. Utloppet – Hackstakullen 7-8. Grävlingholmen Södra maden 9. Klicka på bilderna.

DSC03920DSC03922DSC03925DSC03927DSC03929DSC03930DSC03932DSC03933DSC03944 - Kopia

2014-04-01 Den för 2014 planerade restaureringen; rensningen av mittdiket och dess tillrinningsflöden, är förskjuten till 2015, på grund av resursbrist på Länsstyrelsen.

AngarnDSC03673DSC03762             Några röjningsytor         Broholmen före röjning i januari och efter i mars 2014

2014-03-25 Länsstyrelsen har i samarbete med Skogsstyrelsen och AMS röjt sly och buskar inom reservatet. Vi har fått möjlighet att direkt påverka arbetet genom att peka ut var och följa röjningsarbetet. Det gäller följande områden: Broholmen, stora delar av Klosterbacken, björkskogen vid Lingsbergsåbron, strandpartiet vid Skesta hage, längs spången Lundbydiket-Grävlingholmen-Broholmen.

2013-11-14 Länsstyrelsen meddelar att fräsningen är klar och hoppas på ett bra resultat till våren. Angarngruppen hoppas på fortsatta betesavtal.

2013-11-11 Det mesta är klart enligt kartan. Vyer från Hackstakullen, Skesta och Klosterbacken.

DSC03606DSC03613DSC03607DSC03608DSC03619DSC03609DSC03616DSC03622DSC03621

2013-11-06 Arbetet fortsätter vid utloppet.

DSC03600

2013-11-04 Fräsning på södra maden.

bild 1bild 2 bild 3

2013-11-03 Slaghackmaskinerna beredda vid Åsta.

DSC03590 DSC03591

2013-10-19 Vattennivån är extremt lågt som en förberedelse till kommande arbete. Bilderna visar läget före fräsningen. Klicka för större bild.

DSC03584 DSC03585 DSC03583 DSC03580 DSC03579 DSC03577

2013-11-15 Länstyrelsen har beställt fräsning av tuvor på strandäng att utföras nu i höst, senast 15/11. Vattenståndet är fortfarande rätt lågt så det bör gå bra. Det har gjorts möjligt genom att pengar har frigjorts från ett annat projekt. Läs gärna kommentarer på vattenståndssidan.

Bakgrunden är det gamla talesättet att korna står i gräset och dör av svält. Det som ska fräsas är områden med tuvtåtel, som korna bara kan äta lite av tidigt på våren, eftersom det är så mycket kisel inlagrat i bladen (just för att djur inte ska äta upp växterna). Det medför att tuvtåteln breder ut sig alldeles våldsamt, eftersom ingen håller efter den. Och det är vad som har hänt nu. Fräsningen slår sönder tuvtåteltuvorna och tillåter andra växter att komma upp, så att korna får mer att äta och förhoppningsvis kan hålla tuvtåteln och buskigenväxningen stången ett tag. Förhoppningen är att det ska resultera i att fler fåglar kommer att födosöka här, som en följd av att gräset hålls kort. Exempel är gäss och insektsätare som stare, gulärla osv. Områdena är omringade med rött.Fräsning

2013-07-01 Bänkar har placerats ut på Midsommarberget och Byksberget.

2012-2013 Omfattande spångutbyggnad i den sydvästra delen av reservatet.

2012 Omfattande spångutbyggnad görs i den sydvästra delen av reservatet. Nya grindar sätts upp vid Midsommarberget och fler ställen. Angarngruppen får tillgång till förrådet vid f.d. naturum i juni.

2011 Nya spångar förbereds mot Grävlingholmen

2010 Naturvårdsverket har tidigare köpt marken där fd naturum står, från Stockholm stad. Länsstyrelsen förvaltar byggnaderna. Angarngruppen säger nej till länsstyrelsen förslag på rivning av fågeltornet och satsningar på några publika anordningar. Vårt förslag är att satsningar på sjöängens förbättring som fågelsjö bör gå före. Inga fåglar, inga besökare. Ny fågelmatning ställs upp vid Midsommarberget.

2009 Spångsystemet förnyas vid Lundbydiket och Klosterbacken under vintern. Slyröjning och utglesning sker bl.a. vid Asphagen-Hacksta.

Text o foto på sidan Björn Nordling. Foto Roffe Andersson, Google Map. Kartor länsstyrelsen Sthlm.