Stadgar

STADGAR FÖR ANGARNGRUPPEN

Antagna vid ordinarie årsmöten 2006-2007, 2011-2012, 2015-2016, 2017-2018, 2021-2022.

§1  Angarngruppen är en ideell förening med syfte att aktivt värna om fauna och flora i naturreservatet Angarnssjöängen med omgivningar.

 Föreningen skall

• fortlöpande bevaka och inventera i området

• bidra till kunskapen om fågellivet samt flora och övrig fauna.

• arbeta för att nödvändiga åtgärder vidtas för att bevara sjöängens biologiska mångfald

• arbeta för att området skall vara lätt tillgängligt för allmänheten

• specifikt framhålla området som en för fåglar värdefull rast- och häckningslokal.

§2  Medlem i föreningen kan fysisk person eller ideell förening bli genom att stödja föreningens verksamhet och betala medlemsavgiften. Årsmötet kan utse hedersmedlem, vilket berättigar till ständig avgiftsbefrielse.

§3  Medlem som ej betalat medlemsavgiften efter minst en påminnelse anses ha utträtt ur föreningen.

§4  Medlem, som uppenbart motverkar föreningens syften eller skadar föreningens anseende, kan uteslutas efter styrelsebeslut. Den berörda medlemmen skall ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om uteslutning skall motiveras skriftligen och protokollföras samt skriftligen meddelas den uteslutne.

§5  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens löpande angelägenheter handhas av styrelsen.

§6  Föreningens styrelse skall bestå av minst sju och högst 12 ledamöter, som väljs av årsmötet. Bland dessa skall finnas ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre ledamöter ansvariga för sektionerna information, inventeringar och naturvård. Årsmötet utser ordförande, vice ordförande och kassör, medan styrelsen själv senast vid sitt första ordinarie möte efter årsmötet utser sekreterare samt ansvariga för föreningens tre sektioner. Styrelsen kan på förslag från respektive sektionsansvarig utse ytterligare föreningsmedlemmar som medarbetare inom respektive sektion.

§7  Styrelsen kan utse adjungerade ledamöter. Adjungerad ledamot kallas vid behov till styrelsemöte och har yttranderätt men ej rösträtt. Styrelsen är beslutsför om minst halva styrelsen med ordförande (eller vice ordförande) är närvarande. Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det lämpligt, eller då minst tre andra styrelseledamöter så fordrar. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet och skall protokollföras. Vid lika röstetal har ordföranden (eller i dennes frånvaro vice ordföranden) utslagsröst. Styrelseledamot får inte upprätthålla mer än en post i styrelsen. Ordförande och kassör har rätt att var för sig teckna föreningens firma. Styrelsen skall årligen vid föreningens årsmöte framlägga skriftlig berättelse över föreningens verksamhet och räkenskaper. Styrelsen ansvarar för att föreningens handlingar bevaras och arkiveras på ett betryggande sätt.

§8  För granskning av styrelsens arbete och föreningens räkenskaper skall finnas en av årsmötet vald revisor och en revisorssuppleant. Ordinarie styrelseledamot får ej samtidigt vara revisor eller revisorssuppleant. Revisor skall vid årsmötet avge skriftlig berättelse över sin granskning.

§9  Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte före april månads utgång varje år. Extra möte med föreningen skall hållas när styrelsen finner lämpligt eller när minst 10% av föreningens medlemmar skriftligen begär det. Skriftlig kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet. Kallelse införd i gruppens informationsblad är tillräcklig förutsatt att detta har utsänts i tid.

§10  Styrelsens handlingar och föreningens räkenskaper förda per kalenderår och vederbörligen avslutade skall överlämnas till föreningens revisor senast en månad före årsmötet.

§11  Vid årsmötet skall följande ärenden avhandlas:

1       Val av mötesordförande.

2       Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

3       Val av sekreterare för mötet.

4       Val av två justerare tillika rösträknare.

5       Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av räkenskaperna för det gångna året.

6       Revisorns berättelse.

7       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.

8       Beslut om antal styrelseledamöter.

9       Val av ordförande, vice ordförande och kassör för ett år.    

10     Val av övriga styrelseledamöter för ett år.

11     Val av revisor och revisorssuppleant för ett år.

12     Val av valberedning om minst två personer för ett år.

13     Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår.

14     Övriga ärenden.

§12  Medlem har rätt att genom fullmakt representera en (1) annan medlem.

§13 Stadgeändring kan ske genom beslut vid två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötesdagen. För att stadgeändringen skall vara giltig fordras beslut med minst två tredjedels majoritet.

§14 Om föreningens verksamhet anses böra upphöra skall beslut härom fattas vid två på varandra följande möten varav det första skall vara ordinarie årsmöte. Kallelse skall ske på samma sätt som till årsmöte. Beslut om nedläggning av verksamheten skall för att vara giltig fattas med minst två tredjedels majoritet. Vid sådant möte skall också fattas beslut om att överlämna eventuella tillgångar till lämpligt naturvårdande ändamål med anknytning till föreningens verksamhet samt om hur föreningens handlingar skall arkiveras.