Vattenrallen – ett vandringspris

Vattenrallen är Angarngruppens symbol.     rallen

Angarngruppens vandringspris Vattenrallen tilldelas varje år den person, som årsmötet baserat på förslag från styrelsen och enskilda medlemmar anser ha gjort betydande insatser på ideell basis för Angarnssjöängens och Angarngruppens bästa.

Följande har tilldelats vandringspriset Vattenrallen för ett år, med motivering.

2024 Mattias Ödevidh tilldelas i år ” för att under sina sex år som redaktör för vårt informationsblad föredömligt vidareutvecklat ”Rallen” genom större och positiva förändringar i innehåll, omfång och layout. Rallens viktiga roll att kommunicera Angarngruppens ökade fokus på biologisk mångfald har genom detta arbete avsevärt förstärkts.”

2023 Hans-Erik Wanntorp, som är en erkänd botaniker och entomolog samt medlem i vår förening, tilldelas priset i år ”för att genom ett synnerligen väl genomfört arbete med inventering av träsklevande och trädlevande skalbaggar signifikant ökat kunskapen om berörda skalbaggsfamiljers utbredning i naturreservatet Angarnssjöängen”.

 

 

2022 Karin Hendahl tilldelas i år Vattenrallen, Angarngruppens vandringspris, för att under sina tio år som styrelseledamot aktivt och framgångsrikt arbetat för ett större engagemang inom föreningen för botanik och biologisk mångfald, med kommunikation med existerande och potentiella medlemmar, rekrytering av nya medlemmar samt dokumentation i olika former av föreningens verksamhet.

2020 Kjell Eriksson tilldelas i år Vattenrallen Angarngruppens vandringspris, för oslagbara 48 år som aktiv styrelseledamot i Angarngruppen, oräkneliga timmar för fågelinventering och annan naturbevakning, otaliga ornitologiska artiklar; ett livslångt, fantastiskt engagemang för Angarnssjöängen och vår förening.

 

 

 

2019 Ulric Ilvéus tilldelas i år Vattenrallen, Angarngruppens vandringspris.

Angarngruppen utsågs 2018 till Världsnaturfondens miljöhjälte i kategorin biologisk mångfald. Samma år genomförde vi för första gången, tack vare Ulric Ilvéus’ initiativ och hängivna arbete, aktiviteterna Bioblitz och Nattlys. Det mesta av Skesta hages rika fauna och flora blev studerat och rapporterat. Ulrics fleråriga inventeringar av ett antal våtmarksfåglar vid Angarnssjöängen har också de starkt bidragit till ökade kunskaper om reservatets biologiska mångfald.

 

 2018 Kerstin Nordenadler tilldelas i år Vattenrallen, Angarngruppens vandringspris, för ett kreativt och hängivet arbete med vårt informationsblad Rallen. Kerstin har på ett föredömligt sätt lett utvecklingen av Rallen, både avseende innehåll och presentation. Ännu fräschare, mer lättläst, fler foton och ett ännu rikare innehåll är resultatet.

 

 

2017 Christer Brostam tilldelas i år Vattenrallen, Angarngruppens vandringspris, för många års omfattande och professionellt fotograferande vid Angarnssjöängen. Genom sina foton, som generöst kunnat publiceras på Artportalen, på Angarngruppens hemsida och i Rallen, vårt informationsblad, har Christer på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att öka kunskapen om Angarnssjöängen som en värdefull fågellokal.

 

 

612016 Bo Hedenstedt  – tilldelas i år Vattenrallen, Angarngruppens vandringspris, för många års hängivet och utmärkt arbete för Angarnssjöängen och Angarngruppen. Bo invaldes i föreningens styrelse år 2006 och lämnade den på egen begäran nio år senare. Under alla dessa år var Bo dessutom ansvarig för Informationsbladet med mycket och förtjänstfullt arbete nedlagt på medlemskommunikation.

Björn Nordling Vattenrall Gunnar Hesse2015 Björn Nordling – tilldelas i år Vattenrallen, för sitt outtröttliga arbete för Angarnssjöängen och Angarngruppen. Björn har under de senaste åren lagt ner många timmar och stort engagemang i bland annat naturvård, fågelmatning, föreningens hemsida, exkursioner och styrelsearbete; allt viktiga bidrag för naturreservatet och föreningen.

2014rall2014 Svante Söderholm –  tilldelas Angarngruppens vandringspris Vattenrallen 2013 för sin sedan nära tjugo år tillbaka omfattande och med utomordentlig noggrannhet utförda inventering av Angarnssjöängens häckfågelfauna. Genom denna inventering har den kraftiga nedgång som fågellivet vid sjöängen undergått under senare år kunnat beläggas i skrift och faktiska antal. Detta arbete utgör nu ett viktigt underlag för en nödvändig restaurering av Angarnssjöängen. Foto Karin Hendahl

Tryggve-Engdahl-130411

2013 Tryggve Engdahl – är sedan många år en flitig besökare vid Angarnssjöängen. Vid ett flertal tillfällen har Tryggve framgångsrikt lett våra populära månadsrundor och har dessutom ofta på ett föredömligt sätt dokumenterat våra utflykter genom omtyckta rapporter på vår hemsida. Tryggve har också varit till stor hjälp med fågelmatandet i Skesta hage och Midsommarberget. Foto Dan Henriksson

 

2012 Dan Henriksson – för sitt outtröttliga och professionella fotografiska dokumenterande av fågellivet vid Angarnssjöängen. Genom att också publicera många foton på Svalan bidrar Dan på ett utmärkt sätt till att öka kunskapen om och förståelsen för naturreservatets stora naturvärden.

 

 

 

 

 

 

2011 Gunnar Dolk – för sitt energiska och mångåriga inventeringsarbete som i hög grad bidragit till ökad kunskap om fåglar vid Angarnssjöängen och i Vallentunatrakten. I synnerhet gäller det den krävande inventeringen av övervintrande vråkar och varfåglar inom hela Vallentuna kommun.

franken-060429

2010 Lars Frankenberg postumt – för sitt långa och djupa engagemang i Angarngruppen och för Angarnssjöängen.

 

 

 

e110521b

2009 Hans-Georg Wallentinus – för ett omfattande och förtjänstfullt genomfört arbete med Angarngruppens meddelanden nr 27 och 28 både som redaktör och som författare till flera avsnitt.

 

 

rallen08

2008 Rolf Andersson – har under 2006 och 2007 genomfört en grundlig inventering och märkning av fågelholksbeståndet runt Angarnssjöängen. Detta har gjorts som en förutsättning för kontinuerlig bevakning av hur holkarna utnyttjas för häckning. Rolf har under de senaste två säsongerna spenderat åtskilliga timmar på att specialstudera fåglarnas holkutnyttjande.  Rudolf ”Rudi” Edelberger – har ansvarat för uppsättning av ett större antal uggleholkar i skogen norr om Angarnssjöängen och i Tärnanområdet. Uppsättningen gjordes huvudsakligen under 2002 och Rudi har på ett ambitiöst sätt kontrollerat och rapporterat om häckningsutfallet under varje säsong sen dess. Rudi har även under åren gjort en del omflyttningar av holkar vars ursprungliga läge av olika anledningar bedömts som mindre lämpligt.

rallen07

2007 Ulf Linnell – för att han under hela sin tid som sekreterare har gått in för uppgiften med stor energi och säker känsla för språket. Det har gällt såväl allt arbete kring styrelsens utformning av skrivelser till myndigheter och rapporter från Angarngruppen, samt som redaktör för gruppens meddelanden och som initativtagare till de månatliga onsdagsrundorna. Styrelsen, och därmed också Angarngruppen, har i hög grad gynnats av hans insatser, och det är därför helt naturligt att gruppen tackar genom att tilldela honom föreningens vandringspris, när han nu flyttar från trakten och inte längre kan delta i styrelsearbetet.

2006 Paolo Sangregorio – för ”ideella arbetsinsatser som resulterat i estetiskt tilltalande utformning av flera av Angarngruppens skrifter”.

 

 

mh3

2005 Mats Hellqvist, Vallentuna kommun – för hans insatser för Angarnssjöängen en följd av år.

 

 

 

 

2004 Svante Söderholm – för hans flitiga rapportering av fågelobservationer under en följd av år, hans fynd av dvärgsumphöna som ny art för Angarnssjöängen samt att han genom sin publicistiska verksamhet gör god reklam för fågelskådning i Angarnområdet.

 

20100901_Stefan2003 Stefan Paulin – för hans mångsidiga arbete för Angarngruppen och för fågellivet vid Angarn genom att bland annat stimulera föreningens medlemmar till månatliga besök och därmed väsentligt höjd rapporteringsgrad från Angarnssjöängen.

 

 

 

2002 Jan Andersson, Sven Faugert och Dan Persson – för deras mångåriga insatser som ortolansparvinventerare i Angarnområdet. Den unikt långa inventeringsserien har uppmärksammats vid internationella ortolansparvsymposier.

2001 Hans-Georg Wallentinus – för sin arbetsinsats i samband med arbetet med att förhindra anläggandet av en brandövningsbana i nära till Gävsjöbäcken (Kvarnbäcken).

2000 Charley Wiklund – för sin arbetsinsats i föreningen under flera års tid.

1999 Jan Andersson – för sin mycket omfattande bevakning av fågellivet vid Angarnsjöängen.

1997 Magnus Brandel – för att under många år raggat medlemmar för uppdrag i styrelsearbetet.

1996 Gunnar Dolk och Svante Söderholm – för deras hängivna och seriösa arbete med inventering av sjöängen och dess omgivning.

1995 Staffan Modig – för sitt stöd och engagemang kring sjöängen helt i Angarngruppens andemening och syfte.

1994 Kjell Eriksson – för långt och enträget arbete med inventeringar sen 1978.

1993 Jan Sondell – för engagerat arbete och assistans med framförallt restaureringen under det gångna året.

1991 Björn Welander

1990 Lars Ivar Olsson

Hedersmedlemmar Gunvor Carlestam och Olle Mauritzon.