VATTENSTÅND

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020

2021  2022  2023  2024

Om vattenregleringen. Främst har jordbruksintressen styrt behoven av sjöängens vattenreglering. Olika intressenter har gjort överenskommelser som stadfästs i en vattendom. Bakgrunden var, dels att jordbruksmarkerna skulle vara brukningsbara (dvs. inte stående vatten eller för grunt grundvatten), dels att vattenståndet skulle följa en naturlig flödescykel i Östra Svealand. Naturligtvis är det önskvärt med högre vattenstånd, men då får man sätta detta i relation till att flera av jordbruken inte skulle löna sig och riskera att bli nedlagda. Vid den första restaureringen 1983-84 sattes ett fast dämme, vilket resulterade i en oerhört snabb igenväxning. Den nuvarande vattenregimen med förändringar av vattennivån, ”håller lite koll på” vissa arter som gillar konstant vattenstånd. Det är främst jättegröen som det går att hålla efter på det sättet. De olika vattennivåer som följer av detta, blir tyvärr inte alltid optimala för fågellivet. Det bobygge som anläggs på lagom höjd från vattenytan, blir när vattnet försvinner, ofta svårnått för doppingar eller torrlagt runt skrattmåskolonierna, så rävar kan plundra bona. Å andra sidan kan fina lerbankar exponeras lagom till vadarnas förflyttningar och på våren tidigt översvämmade gräsmarker, gynnar senare ändernas födointag.

Pegeln vid dämmet. 2 cm/streck.

Skötsel och rapportering
Mats Hellqvist har skött regleringen av sjöängen i många år, genom att styra dämmets avtappning med lucka och brädor. 2017-10-24 tog Gunnar Hammar (tillsynsman vid sjöängen) över arbetet, som kommunen ansvarar för. Gunnar står också för kommentarerna vid avläsningstillfällena.  Hans-Georg Wallentinus har förmedlat och kommenterat vattenståndsvärdena i många år. 2020-08-21 tog Björn Nordling över den delen och publicerar resultaten under den här sidan.