Nyhetsbrev länsstyrelsen

Utdrag från Nyhetsbrev nr 1 2020 (2020-04-07Samrådsgruppen för Angarnssjöängens naturreservat / Mats Gothnier

Naturvårdsåtgärder

Nytt femårigt betesavtal är tecknat med Jörgen Åhman för de flesta fållorna i sjöängen, vilket vi är mycket glada för. Gunnar Hammar har röjt sly och satt bättre stängsel i nyrestaurerade lilla hagen vid lilla P-platsen nära Kusta. Erik Dahlborg ska öka antalet får i denna hage i år.

Fräsning av våtmarken utfördes med två maskiner mellan Midsommarberget och Grävlingholmen under hösten 2019. Ingen motsvarande bearbetning planeras under hösten 2020, eftersom Länsstyrelsen fick så magert anslag i våtmarkstilldelningen. Planerna att bearbeta öarna i Lundbydammen med slåtter/gruspålägg uteblev på grund av den milda vintern och utebliven is. Detta gjorde att vi inte kunde komma åt öarna på ngt bra sätt.

Den ”avledningsåker” för svanar och gäss som anlades norr om Åsta gård låg tyvärr under bästa födosöksperioden till stora delar under vatten! Detta gjorde att storfågel istället betade på andra ytor. De 7,5 ha som såddes med höstvete, börjar dock nu (i april) att spira och blir i bästa fall en liten avlastning för övrig åkermark i området. På skiftet strax intill odlas också vete, men här har vi hjälpt Ingemar Frölin att skona grödorna med lika fågelskrämmor – bl a den nyinköpta Hulken (som blåser upp sig med slumpade intervall). Antagligen behöver det då och då ske flyttning av skrämmorna för att ge effekt. Tanken är att avledningsåkern ska locka fågel även under hösten. Därefter utvärderas försöket.

Nedanför Midsommarberget har solrosodlingen återigen erbjudit utökat foder för fåglarna under den gångna vintern. Odlingen har varit uppskattad av både fåglar och besökare. Under 2020 planeras en ny satsning på dessa ytor – en odling av växter som gynnar pollinatörer.

Satsningen ska hjälpa upp bestånden av humlor och andra pollinatörer – en grupp av insekter som drabbats av dramatiska minskningar under senare år. Målet är att blommande växter på åkern ska tjäna som extra foderkälla. Under april kommer det att sås en blandning av olika sorters klöver – såsom vitklöver, kärringtand, rödklöver, gul sötväppling och kummin. Blandningen har provats fram av biologen Petter Halldén på Hushållningssällskapet. Det har visat sig att skördar av raps och åkerböna kan öka på intill liknande odlingar, men även fruktsättning kan gynnas. Självklart hoppas vi även att missgynnade insektsätande fåglar (till exempel törnskator, svalor med mera) ska gynnas av odlingen.

Under sommaren får ni gärna bevaka om åkern ”fungerar” som det var tänkt. Eftersom platsen ligger så strategiskt intill reservatets entré, kommer anslag om projektet att finnas utmed vägen ner till Midsommarberget. Arbetet sker i samarbete med Hushållningssällskapet och vi tackar även Rolf Öhlin som hjälper oss med projektet.

Anordningar och åtgärder för besökare

En välbehövlig renovering av vindskydden vid Örsta har skett. Även Örstagrinden (nere vid Midsommarberget) och spänger mellan Grävlingholmen och Lundbydiket har bytts ut. Gunnar har tagit bort det uttjänta, nedfallna stängslet vid Klosterbacken och även hållit efter en ökad mängd skrot och skräp i området.

Den handikappanpassade väg-rampen mot Byksberget, har varit en sorglig historia. Först lades här förorenad jord och sedan överdimensionerade stenblock. Vägen var länge bortstängslad från betesmarken, vilket orsakade trassliga passager för allmänheten. Nu är det dock på god väg att ordnas. I dagarna kommer vägkroppens slänter att förses med jord och sedan besås med gräs.

Grus till jordhögen vid Lundbydammen var planerad, men leveransen uteblev när grusning av öarna inte gick att utföra denna milda vinter. Att fixa förbättrad vägvisning till hällristningen från Örsta kvarstår. Liksom uppdatering av skyltad informationen på plats. Gräsytan kring vindskydden och grillen är emellanåt extremt lerig och på sikt behövs det ett bättre bärlager.

Angarn (hela reservatet) har varit extremt välbesökt under vårens Corona-kris. Många människor tar chansen att komma ut i naturen när andra aktiviteter omöjliggörs. Detta har inneburit extremt hårt tryck på P-platserna. Flera bilar parkerar tokigt och åker även förbi P-platsen vid Örsta för att se om det finns p-ytor längre in i reservatet. Konflikter och trängsel med hästar, besökare och fordon har uppstått under helgerna. Örjan Öberg har stängt grinden när röran varit som värst. Detta är förstås inte hållbart eftersom de handikappade då inte kommer åt de (3 st) speciella H-platserna som finns innanför bommen. I dagarna satte LST ut en textad skylt vid bommen: ”Om det är fullt på P-platsen ombedes besökare att angöra reservatet via P-ytorna vid Olhamra” eller ngt liknade… Motsvarande information ges på länsstyrelsens hemsidor om reservatet. Vi får hjälpas åt och hoppas att bommen kan vara öppen framöver samt att bilar och folk visar bättre respekt i området.