Info från länsstyrelsen

Om vägen Midsommarberget och Byksberget.

Slänterna kring stigen ska sås in med gräs/ängsfröblandning. För att detta ska få etablera sig och ”armera” jorden så att den håller för tunga betesdjur så måste området, tyvärr, stängslas bort tillfälligt från djuren under en betessäsong. Det ska dock vara möjligt för besökare att gå igenom provisoriska grindar längs med stigen. Vi bedömde att det inte var möjligt att endast stängsla bort slänterna, då det blir en alldeles för trång passage som djur och människor då eventuellt behöver mötas på mellan slänterna. Därför stängslas hela området.

Slänterna  ska bevattnas under sommaren då det är torrt.

Andra åtgärder är:

  • Utbyte av dräneringsrör vid diken. De befintliga är för korta
  • Justering av anslutningen till plattformen vid byksberget. Det gäller framförallt att stigen och slänterna behöver breddas något för att stigens hållbarhet ska fungera i längden. Här kommer vi dock inte stängsla bort några ytor.

Se bifogad provisorisk karta över åtgärderna som ska vara klara så snart som möjligt, dock senast 15 maj. Dock kommer som sagt stängslet stå under sommaren, samt bevattning ske då och då.

Vi ber om ursäkt för olägenheten detta utgör för besökare till reservatet men vi anser det bättre att entreprenören utför dessa justeringar nu än att vänta efter sommaren.