Nyhetsbrev nr 1 2021 (2021-03-15)

Samrådsgruppen för Angarnssjöängens naturreservat

I Coronatider ställer vi in samrådsmötet. Skickar istället ut ett nyhetsbrev och berättar om några saker som är på gång. Jag hoppas förstås att vi kan ses igen under hösten och har bokat in ett nytt möte den 28 oktober 2021. //MVH; Mats Gothnier

 1. Föregående minnesanteckningar

Inget speciellt har framkommit från föregående minnesanteckningarna, men en hel del frågor återkommer nedan.

 1. Vattenreglering, dämme

I inledningen på året har vi legat lite över idealkurvan. Ev en snösmältningseffekt. Tack till Gunnar Hammar som läser av vattenstånd (via kommunens uppdrag) och Angarngruppen som tillhandahåller uppgifterna.

 1. Angarngruppen (Gunnar Hesse har lämnat denna rapport)

 Föreningen

 • Fortsatt ökning av medlemsantal, 358 medlemmar förutom familjemedlemmar; sju procent fler sedan förra rapporten och det högsta medlemsantalet någonsin
 • Fortsatt mycket god ekonomi
 • Årsmötet 2021 kommer att hållas den 12 april i digitalt format
 • Styrelsemöten äger rum som vanligt
 • Exkursioner genomförda med ungefär lika många deltagare som normalt och följande FHM:s rekommendationer. Månadsrunda nummer 185 ägde rum den 3 mars
 • Den 200:e månadsrundan planeras att äga rum den 1 juni 2022. Nästa år fyller dessutom naturreservatet 40 år. Mycket att fira!
 • Föreningens facebookgrupp växer också och har nu drygt 660 följare, en ökning med 11 % sedan oktober 2020.

Naturvård

 • Holkrensning genomförd under hösten 2020. Totalt 182 holkar uppsatta av oss inom reservatet. 57 % av dessa hade genomförd häckning, vilket är klart bättre än 2019 (47 %) och 2018 (40 %).
 • Inventering av mindre hackspett, entita, stjärtmes och sjöfågel genomförd under 2020. Inventeringsarbetet fortsätter under 2021
 • Fortsatta kontakter med Lst och kommunen avseende föroreningar vid Okvista industriområde. Dessa kan i värsta fall påverka sjöängens vatten
 • Fågelmatning har genomförts som vanligt under vintersäsongen vid Midsommarberget och i Skesta hage
 • Tack till Lst för informationsskylt om granbarkborren vid Klosterbacken

Observationer

 • Totalt observerades 205 fågelarter i naturreservatet under fjolåret; renderar plats 26 på landets fågellokallista. Som jämförelse hade Fysingen 207 och Hjälstaviken 203 fågelarter. Antal rapporterade arter avseende kärlväxter och ryggradslösa djur var 243 respektive 354. Jämförelser med andra lokaler är dessvärre mycket svåra att ta fram för annat än fåglar. Allt enligt Artportalen.

Anordningar och åtgärder för besökare

 • Tack till Lst för förklarande skyltning avseende ridning i reservatet
 • Spänger mellan Grävlingholmen och Broholmen bör fortsatt bevakas; delvis slitet, inget akut just nu. Färdigställande av vägen mot Byksberget efterlängtad
 • Vi ser gärna att grus/makadam läggs på ovanpå jordhögen vid kobryggan över Lundbydiket

Problem/överträdelser

 • Cykelvägar. Klargörande skyltar behövs. Angarngruppen kommer registrera eventuell påverkan under året
 • Otillåten eldning nedanför Skesta hage
 • Ökande nedskräpning inom reservatet och på parkeringsplatser. Några av oss plockar upp och slänger på härför avsedda platser
 1. Naturvårdsåtgärder

I ärlighetens namn har naturvårdsåtgärder fått stå tillbaka lite senaste tiden, då Coronan och antal besökare har krävt (och kräver) så mycket hantering och anpassningar. Den kanske viktigaste NV-åtgärden är just nu att få på bete på strandängarna. Nya upplåtelseavtal tecknas för att ordna detta. Friställning har skett av några grova träd som finns i backen intill rastplatsen i Örsta. Målet är naturvård, men även att röjningsrester ska bli lokalproducerad grillved eller flisas för att avhjälpa det hopplöst leriga underlaget kring grillarna. Gunnar Hammar hjälper oss att få stil på betesmarkerna vid Ådalen och uppe vid Seneby (aspröjningar). Fågelöarna i Lundbydammen behöver slås av, men tyvärr hann vi inte med det under vintern då isen låg. Nu gör vi eventuellt ett försök att nå några av öarna med hjälp av en gummibåt (slutet av mars).

Under 2021 fortsätter vi på försök att odla pollinatörsväxter nedanför Midsommarberget. Under året hoppas vi att mer klöver ska komma upp från den nu tvååriga insåningen.  Satsningen ska hjälpa upp bestånden av humlor och andra pollinatörer – en grupp av insekter som drabbats av dramatiska minskningar under senare år. Självklart hoppas vi även att missgynnade insektsätande fåglar (till exempel törnskator, svalor med mera) ska gynnas av odlingen.

Under sommaren får ni gärna bevaka om åkern ”fungerar” som det var tänkt. Eftersom platsen ligger så strategiskt intill reservatets entré, har anslag satts upp utmed vägen ner till Midsommarberget. Arbetet sker i samarbete med Hushållningssällskapet och vi tackar även Rolf Öhlin som hjälper oss med projektet.

 1. Anordningar och åtgärder för besökare

Den handikappanpassade väg-rampen efter Örstagrinden (mot Byksberget) är nu äntligen klar. Det är skönt att vi nu kan ta bort alla ologiska ”temporära” fållor.  Grus till jordhögen vid Lundbydammen var planerad, men leveransen uteblev när grusning av öarna inte blev av. Däremot är ytterligare några björkar nedtagna för att förbättra utblicken från nya WWF-plattformen. Att fixa förbättrad vägvisning till hällristningen från Örsta kvarstår. Liksom uppdatering av en hel del annan skyltad information. Den leriga gräsytan kring vindskydden och grillen ska åtgärdas med flis. Tyvärr har det varit en del problem med haveri på toaletten vid Örsta – men den ska nu åter vara lagad.

2021 kommer antagligen var det första året då vi kommer att mötas av (gulvästade) parkeringsvakter uppe vid Örsta. Målet är att bemanna de flesta helger under åtminstone april-maj, så att vi kan få en smidigare P-situation. Några P-avgifter blir det inte fråga om, men förbättrad service när det gäller att informera och även hänvisa till andra platser kring sjöängen när det blir fullt.  LST sätter av en del pengar för att lösa detta problem och samarbete kommer även ske med Vallentuna kommun.

Örstastugan (även kallad Naturrum) har haft fortsatt låg användningsgrad, men målet är att ändra det. Vallentuna kommun önskar utveckla naturskoleverksamhet. Länsstyrelsen vill gärna stötta projektet, men ännu är inga beslut tagna. Vi har även försökt att bättre hänvisa ridande/hästar till en egen slinga i skogen vid Olhamra-Klosterbacken. Skyltar och översikt har satts upp för att vi ska undvika stressande möten mellan hästar och promenerande.

Trasiga brädor i spången mellan Lundbydiket och Broholmen kommer att bytas ut successivt. Komplettering av skyltar om Fågelskyddsområde (FSO) kommer också att ske. Vid Klosterbacken har Gunnar Hammar hjälpt oss att byta ut en gammal trasig grill. Vi hoppas att det ska välkomnas av besökarna (se bild).

 1. Ev. överträdelser mm.

 Länsstyrelsen får frågor kring cykling – mountainbike på Sjöängsslingan. I beslutet är detta inte reglerat, så den är därmed tillåten. Vi får dock hjälpas åt att påpeka för cyklisterna att den ska ske med hänsyn till gående och allt fågelliv.

 1. Nästa möte

 Torsdag den 28 oktober 2021 kl. 10:00 vid Naturcentrum, Örsta.

Vi får se om vi kan ses digitalt nästa gång – berätta gärna om Ni tycker att det är en bättre idé.

Antecknat av Mats Gothnier Länsstyrelsen