Sträckräkning den 25 september 2016

 – klockan 6.00 – 12.00

Sammanfattning. Den traditionella höststräck-räkningen genomfördes i år söndagen 25.e september. Vi var några fler som detta år genomförde räkningen, jämfört med vad som varit fallet under senare år. Totalt var vi 13 personer, som var på plats under någon del av förmiddagen på de fyra observationsplatserna Vada kyrka, Angarn/Lundbydiket, Högdala-toppen och Hagby-toppen.

Vädret var behagligt, men inte det mest gynnsamma för sträck. Det var i stort sett vindstilla. Totalt noterades ca 30 arter, som sträckare. Här ska man betona ’bedömdes’ eftersom det ju inte alltid är helt lätt att avgöra om en förbiflygande fågelflock är sträckare eller om det rör sig om en lokal förflyttning. Exempelvis grågäss och ringduvor bedömdes olika på observationspunkterna. Ingen stor mängd noterades av någon art. De mest individrika arterna (grågäss, ringduvor, tofsvipor) antecknades med några 100 exemplar vardera.

De flesta observerade arterna, sträckande och stationära/lokala, hamnar i kategorin ’förväntade’, men några var mer oväntade. Vid Vada observerades en större flock födosökande råkor (1k) och en jagande pilgrimsfalk och på Hagby antecknades två sträckande storlommar samt tre bläsgäss som flög förbi tillsammans med grågäss.

/Stefan Paulin

Sträckräkning, Vada kyrka den 25 september 2016 6.15 – 12.00

Medverkande: Mattias Ödevidh, Björn och Hans-Georg Wallentinus

Artlista med kommentarer

Totalt 42 arter + 3 osäkra.

Märkesarter

26 ungråkor rastade på åkrarna söder om Stora Benhamra. Drog iväg mot SV en och en eller några tillsammans vid åttasnåret.

En ad. pilgrimsfalk (se nedan).

Rovfåglar

Ormvråk. Det fanns upp till fyra övernattande ormvråkar på Vadakullarna och på åkermarkerna upp mot Stora Benhamra. Inte förrän kl. 10.15 sågs de första på vingen. En del sträckte, medan andra var mer lokala. Trots det fanns det en rörelse mot söder/sydväst och inga vråkar sågs flyga norrut.

Sträck: SV 6 ex. Lokala: ca 16.

Fjällvråk. Ett ex. som plötsligt försvann. Landade sannolikt i skogen SV St. Benhamra.

Duvhök. Kl. 6.40 sågs ett ex. sträcka på hög höjd mot SV. 9.25 och 9.45 ytterligare två ex. som såg ut att vara på ”födosöksflyttning”.

Sparvhök. Första sparvhök så sent som 10.07. Under förmiddagen fem st. med i huvudsak västlig kurs. Också ”födosöksflyttning”?

Pilgrimsfalk. En vuxen fågel, sannolikt hona, jagade ringduvor kring 7.30. Försvann bakom Vadakullarna och sågs lojt flyga iväg söderut längs ån några minuter över kl. 8.

Tornfalk. Ett ex, sannolikt hanne födosökte över åkrarna från kl. 9.

Havsörn. De första sågs först fem minuter före elva. Sammanlagt fyra ex: Trolig 1K sträck (?) SV 10.54. En ad. kom nordväst ifrån 11.00 och landade antagligen i Helgösjön. Drog iväg mot Sparren 12 minuter senare. 11.35 två subadulter (3K-?) mot söder 11.35.

Sträckande eller möjligen sträckande (förutom rovfåglar ovan)

Gäss. Grågäss passerade såväl norrut i dalgången som söderut. 50 mot NO kl.7. Såg ut att komma från sjöängen. Ca 30+4 på väg åt andra hållet omkring 8,30. En obestämd gås mot väster kl. 10. Eventuell sädgås. Likaså 8 obestämda åt SO kvart i åtta. Kan ha varit kanadagäss.

Ladusvala. En grupp passerade 9.40 och passade på att födosöka kring kyrkan ett tag.

Sånglärka. Sträcker bara söderut! Antagligen följer de skogskanten och viker av mot Angarn efter några hundra meter. Totalt 36 ex. kom över oss.

Björktrast. Frågan är hur många som sträcker, men huvudrörelseriktningen var SV. 37 ex. har jag antecknat.

Bofink. En del sträckte ganska tidigt: 6.30-7.00 36 st., 7.00-7,30 33 st, 7.30-8.00 13 st., samt 6 st ca 9.45. Sedan slut.

Rastande och kringdragande

Tofsvipa. En flock på som mest ca 200 rastade på åkrarna söder om St. Benhamra. En flock på drygt 100 anslöt ca 11.45.

Ljungpipare. En flock på 12 ex. kom söderifrån och gjorde ett par svängar över åkrarna innan de drog vidare mot samma håll som de kom ifrån. 1 ex., sannolikt sträckande, kom från norr kl. 11.00.

Ringduva. Dagens vanligaste art tillsammans med tofsvipa. Sannolikt någonstans 200-250.

Kaja. Mycket talrik, minst 100.

Korp. Talrika både väster och öster om Stora Benhamra. Ibland knepigt att skilja dem från vråkar i den oroliga luften.

Stare: Mycket talrik. Största flock på drygt 100 ex. Totalt kanske 150+.

Steglits. Flock på 50+ flög omkring hela förmiddagen.

Övriga arter

Gråhäger (över Helgösjön?), gräsand (hörd), obestämd andfågel (knipa? – försvann ned bakom Vadakullarna), st. hackspett, gröngöling, tamduva (minst ett dussin), skogsduva (enstaka i ringduveflockarna + ren flock på ca 7 fåglar), koltrast, dubbeltrast, grönfink, grönsiska, hämpling, steglits (ca 50-60), domherre (6-7 st ev. sträckande), nötväcka, gråsparv, kråka, skata, nötskrika, sädesärla, gulsparv, järnsparv (2), talgoxe, rödhake (1).

/Hans-Georg Wallentinus