BIOBLITZ 2023

Vädret
Den sjätte Bioblitzen i ordningen gick i år av stapeln den 1 juli i Skesta hage. Väderprognosen såg lovande ut efter en regnig fredag och fortsatt regn på söndagen. Den utlovade prognosen om uppehåll och växlande molnighet uppfylldes och det blev en fin dag i hagen med ömsom sol och ömsom lite mulet, men inget regn. Tyvärr blåste det rätt så kraftigt under dagen, men i stort påverkade detta inte genomförandet i nämnvärd grad.

Planering
Som vanligt i planeringsstadiet för denna dag så kontaktades ett antal, inom sina områden, duktiga personer varav några kunde delta och andra fick tyvärr tacka nej då de var uppbokade på annat. Även detta år fick vi till slut ihop en mycket kompetent uppställning av deltagare för att hitta och identifiera så många arter som möjligt.

Start ett
Först ut även i år var fågelgänget med Stefan Paulin i spetsen som startade redan vid 05:30 för att fånga de allra tidigaste fåglarna och vi andra började sedan anlända från 08.00 och framåt. Totalt deltog ca 30 – 35 personer på aktiviteten under dagen som slutade vid 16:30.

Samling och genomgång GH

Start två
Vid den officiella starten klockan 09.00 höll undertecknad en mindre genomgång av dagens aktivitet och vilka regler som gäller för infångande och bestämning av olika arter. En kort presentation genomfördes också av deltagares olika kunskapsområden så att de som ville lära sig om nya arter och artgrupper visste vem de kunde slå följe med.

Grillplatsen var som vanligt basen där vi kunde återsamlas för att visa upp och diskutera olika fynd, leta i medtagen litteratur efter arter vi observerat samt självfallet fika, snacka och umgås i allmänhet.

Metoder
Under dagen undersöktes hagen och stranden nedom hagen således både i grupp och individuellt med hjälp av ögon, öron, kikare, kameror, luppar, håvar och feromonfällor. Olika metoder som användes var t.ex. bankning, slaghåvning och trampning användes för att hitta alla kryp som gömmer sig i jord, förna, gräs, träd och vass. Allt skall upptäckas! Mer om feromonfällor.

 Spindelbock på asptimmer GH                         Bankning av tallgrenar GH Slaghåvning och trampning i sjöängskanten GH


Jens med slaghåven TR                                  Att leta småkryp TR
Roland, Jocke och en hoppspindel TR

Artning
Då vissa arter är svåra att bestämma direkt i fält så har det även tagits en ansenlig mängd foton som i nuläget analyseras för att säkerställa rätt arttillhörighet. Även med foto så är det även inte ovanligt att det trots allt inte går att artbestämma vissa arter, och då får vi lämna dessa som obestämda. Detta gör att vid skrivande stund så är artlistan endast preliminär och i dagsläget är det totalt 421 olika taxa rapporterade på Artportalen. Totalt för alla sex bioblitzar så är det i dagsläget ca 1000 taxa inrapporterade.

Kaffe och diskussioner.

Denna summa kommer att justeras då vi dels måste rensa dubbelrapporterade arter, dels rapportera in de sista arterna baserade på foton. Speciellt inom området kärlväxter så blir det dubbelt då man kan rapportera både ”vanlig gran” och ”gran” och de räknas då som två arter.

Rödlistade växter
De arter värda att nämna kan vara de tre rödlistade kärlväxterna månlåsbräken, slåtterfibbla och backtimjan som även noterades i år. Dock har värmen och torkan gått hårt åt backtimjan som inte var lika rikligt förekommande som förra året. Även ängsnattviol har rapporterats i år som också är rödlistad. Sedan bör det nog redas ut ifall det är nattviol eller underarten ängsnattviol då båda arterna är rapporterade och endast den senare är rödlistad.

Rödlistade fåglar och insekter

Inom fågelgruppen så observerades 18 rödlistade arter totalt under dagen jämfört med 13 rödlistade arter 2022. Fiskgjusen visade upp sig fint under dagen, tyvärr utan byte i klorna, vilket i så fall hade gett oss den första fiskarten på Bioblitzen. I gruppen ryggradslösa djur så kan i nuläget nämnas sälgskimmerfjäril, som jag trodde var den första fyndet i naturreservatet. Det visar sig dock att det finns 5 tidigare fynd redan. Hela tre glasvingearter lyckades vi fånga via feromon, vilka var myrlik glasvinge, äppelglasvinge och vinbärsglasvinge samt att det också observerades två rödlistade fjärilarsarter, nämligen sexfläckig bastardsvärmare och mindre bastardsvärmare. Den så hett efterlängtade svartfläckiga blåvingen lyste tyvärr med sin frånvaro, men vi fick njuta av flera andra blåvingearter.

Svampar
Svampar blev en artgrupp där vi kunde öka det totala antalet observerade svamparter från 23 till 37 arter tack vare Anton Lundberg som var med och fokuserade ihärdigt på denna artgrupp. Torkan som varit i juni är ju tyvärr inte till fördel för svampar i allmänhet.

Fladdermöss
Klockan 22:00 så fortsatte Bioblitzen med fladdermöss i centrum. Totalt åtta personer samlades vid grinden ned till Skesta hage. Direkt vid grinden som svärmade pingborrarna i ett antal enar och även nere vid grillplatsen svärmade samma art för fullt i de höga granarna. Runt 22:30 observerades den första fladdermusen av arten större brunfladdermus. Senare jagade även vattenfladdermus och framför allt nordfladdermus runt samma granar. Totalt noterades fyra arter av fladdermus under förnatten fram till 23:45 då vi avslutade. Vi fick även signaler från fyra mindre vanlig arter som behöver analyseras vidare för att kunna säkerställas.

Resultat
Slutresultatet kommer att redovisas i kommande nummer av Rallen.

Tack
Undertecknad vill sända ett stort tack till alla som deltog under dagen och bidrog med sina värdefulla kunskaper. Jag hoppas att ni alla har tid och lust att göra om Bioblitzen även 2024 då vi förhoppningsvis har fått ett förnyat tillstånd av länsstyrelsen, då 2023 var sista året på nuvarande tillstånd.
Ulric Ilveus text. Tommy Råshammar, Gunnar Hesse och Gun Larsson foto .


ARTER I BILD Foto Gun Larsson

Aspfjäril Fyrbandad blombock Fyrfläckad trollslända Gulfläckad ängstrollslända Luktgräsfjäril Rutig buskmätare  Silverstreckad pärlemorfjäril, humlebagge, oedemera virecens Slåttergräsfjäril Storfläckig pärlemorfjäril Större rödögonflickslända Större vårtbitare Tachina fera Vickerbackmätare Violett blåvinge Vitfläckad guldvinge Älggräspärlemorfjäril ÄngssmygareRödvingebaggeSkogsnätfjäril