Vi blev i alla fall 25

Vårt samarbete med stockholmsornitologerna brukar resultera i vårens StOf-exkursion. Vårvädret var inte det bästa, men Stefan Paulin är inte den som ger sig. Stefan skådade, ledde och noterade. Dessutom skrev han ned det viktigaste och det kan du läsa om här.

Årsmöte 2023 avklarat trots gula vädervarningar

Äntligen skulle vi efter ett par år med virtuella årsmöten kunna få träffas på riktigt med sedvanligt program, det vill säga inklusive kaffestund och intressant föredrag. Vädergudarna var dock inte riktigt med på noterna, ty snön vräkte tidvis ner och starka och oberäkneliga vindar gjorde inte saken så mycket bättre. Snarare tvärtom! SMHI utfärdade gula vädervarningar både dagen innan och under måndagen den 27 mars, då årsmötet skulle hållas.

Till slut hade ändå ett 25-tal medlemmar vågat sig ut och tagit sig till Bällstabergsskolan i Vallentuna, som hade blivit ny lokal för detta evenemang. Det var flera, som dock avstod.

Klockan 19:00 var det dags att slå klubban i bordet och inleda årsmötesförhandlingarna. Ordförande och sekreterare för mötet valdes, årsmötet konstaterades behörigen utlyst, justerare valdes och dagordning samt röstlängd fastställdes.

Undertecknad, som valts till mötets ordförande, gick igenom de viktigaste punkterna i verksamhetsberättelsen, varpå vår mångårige kassör, Stefan Paulin, redogjorde för det gångna årets räkenskaper. Därefter följde vår revisor Rolf Lindskogs revisionsberättelse, som tillstyrkte fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat enligt styrelsens förslag och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Årsmötet följde revisorns förslag till fullo.

Per Gullberg, valberedningens ordförande, tog över och gick igenom förslag till styrelse och revisorsfunktioner. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes undertecknad som ordförande (tack för fortsatt förtroende!), Ulric Ilveus som vice ordförande och Stefan Paulin som kassör. I övrigt skedde omval av Björn Nordling, Mattias Ödevidh, Tryggve Engdahl och Kenneth Olausson samt nyval av Elisabeth Lundgren och Erik Koppe. Båda på bild. Svante Söderholm, Jens Johansen och Helena Bonnevie hade avböjt omval och avtackades för goda insatser under sina många år som styrelseledamöter.

Ändringar även på revisorsposterna, då Rolf Lindskog efter många år valt att avstå att fortsätta. Stort tack fick även Rolf! Till ny revisor valdes Anita Melinder, tidigare revisorssuppleant, medan denna funktion nu tas över av Per Norlin.

Valberedningen omvaldes i sin helhet, så Per Gullberg, Rolf Andersson och Christer Christensen fortsätter (åtminstone) ett år till.

Årsavgiften för 2024 förblir oförändrad och så godkändes för andra gången en mindre ändring i stadgarna.

Vattenrallen, föreningens vandringspris ”för den person, som årsmötet baserat på förslag från styrelsen och enskilda medlemmar anser ha gjort betydande insatser på ideell basis för Angarnssjöängens och Angarngruppens bästa” tilldelades Hans-Erik Wanntorp, erkänd botaniker och entomolog, ”för att genom ett synnerligen väl genomfört arbete med inventering av träsklevande och trädlevande skalbaggar signifikant ökat kunskapen om berörda skalbaggsfamiljers utbredning i naturreservatet Angarnssjöängen.”. Dessvärre kunde Hans-Erik ej deltaga som planerat på grund av den otjänliga väderleken, så vandringspriset kommer överlämnas inom kort vid en privat ceremoni.

Kaffepaus, möten och livliga diskussioner följdes så till sist av ett mycket intressant föredrag om hur den vitryggiga hackspetten skall bevaras som häckningsart i Sverige. Genomgången (med många frågor från publiken) gjordes av projektledaren själv, Linda Pettersson från Naturskyddsföreningen. (Arkivbild vitryggig hackspett. Christer Brostam 2017.)
Stort tack till Linda, alla funktionärer, alla övriga årsmötesdeltagare och alla medlemmar! / Gunnar Hesse

Läs mer om Månadens bild i förra inlägget.

AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 5 april. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Per Gullberg.